Home

Uenighed om barnets bopæl

Skilsmissebørn - bopæl og samvær Familieretsadvokaten

En uenighed om barnets bopæl, herunder om bopælen skal være i udlandet, bør således som udgangspunkt ikke i sig selv være tilstrækkelig til, at den fælles forældremyndighed ophæves. I stedet kan retten træffe afgørelse om barnets bopæl efter § 17, stk. 1.. Advokat Hanne Mikkelsen er en særdeles erfaren familieadvokat. Hun har 30 års erfaring som advokat, og langt de fleste af hendes sager har vedrørt familieretlige forhold, herunder tvister om forældremyndighed og bopæl. Privat er Hanne gift med advokat Bruno Mikkelsen, som er indehaver af Advokaterne Mikkelsen 4.3.3. Aftaler om barnets bopæl 4.4. Sager, hvor der er eller kan være tvist om forældremyndigheden og/eller barnets bopæl 4.4.1. Adgangen til at afvise ansøgninger om ændring af forældremyndighed og barnets bo‐ pæl 4.4.1.1. Sagsbehandlingen ved ansøgninger om ændring af forældremyndighed og barnets bopæl 4.4.2. Sagens begyndelse.

Af domspraksis ses, at der i forbindelse med sager om skolevalg sondres mellem uenighed om skolestart og skoleskift. Hvis der er risiko for, at barnets skolestart udskydes pga. forældrenes uenighed, vil den fælles forældremyndighed formentlig blive ophævet om barnets fremtidige bopæl, kan en forælder som hovedregel godt fraflytte med barnet og derved, uden samtykke fra den anden forælder, sikre sig, at barnet opholder sig mest ved sig. I sådanne tilfælde skal barnet registreres med bopæl her, jf Forældre kan altid selv aftale, hvem af forældrene barnet skal bo hos. Hvis de ikke kan blive enige, kan de kontakte Statsforvaltningen. Forældre kan klage over Statsforvaltningens midlertidige afgørelse om barnets bopæl til Ankestyrelsen, hvis sagen om barnets bopæl ikke er indbragt for retten Opstår der uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, kan forældrene og barnet anmode Familieretshuset om børnesagkyndig rådgivning. Forældrene kan også anmode Familieretshuset om konfliktmægling

Uenighed om barnets bopæl, når I går fra hinande

 1. Ved uenighed om barnets bopæl er det Statsforvaltningen, I skal henvende jer til. Hvis du flytter fra jeres fælles bolig, kan du normalt ikke flytte barnets folkeregisteradresse uden accept fra den anden forælder, hvis I har fælles forældremyndighed. Den, der bliver boende i det fælles.
 2. Denne tilbageholdenhed bør ligeledes udvises i sager, hvor der også er tvist om barnets bopæl, idet forældrenes uenighed om barnets bopæl kan afgøres ved at træffe en midlertidig afgørelse om barnets bopæl
 3. Den uenighed, I har i den forbindelse, kan du forelægge for statsforvaltningen, og her er det, at du har behov for at fremlægge, hvorfor du mener, at skoleflytningen er nødvendig for din datter. Statsforvaltningen skal primært varetage barnets tarv, altså hvad der tjener barnet bedst
 4. Statsforvaltningen skal tilbyde forældre og børn børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling ved uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. Stk. 2. Statsforvaltningen kan i andre tilfælde tilbyde børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling, hvis der er et særligt behov herfor. Stk. 3
 5. Under en sag om forældremyndighed kan den myndighed, der behandler sagen, efter anmodning bestemme, hvem forældremyndigheden midlertidigt skal tilkomme, eller hos hvem af forældrene barnet midlertidigt skal have bopæl. Under en sag om barnets bopæl kan det efter anmodning bestemmes, hos hvem af forældrene barnet midlertidigt skal have bopæl
 6. En uenighed om barnets bopæl, herunder om bopælen skal være i udlandet, bør således som udgangspunkt ikke i sig selv være tilstrækkelig til, at den fælles forældremyndighed ophæves. I stedet kan retten træffe afgørelse om barnets bopæl efter § 17, stk. 1
 7. Ved uenighed om bopælen skal dommeren nemlig tage højde for barnets bedste og ikke tage hensyn til en ligestilling af de to forældre (og dermed heller ikke, at der har været delt bopæl). Så kogt helt ned, så kan man med rette frygte om de nye kampe nu drejer som om bopæls registrering i stedet for bopæls retten

Bopæl. I skal som forældre forsøge at aftale, hvem jeres børn skal bo hos, hvis I flytter fra hinanden. Den part som ikke har bopæl sammen med barnet skal have samvær. Enighed. Hvis den anden har lavet et forslag til en fordeling, og du ikke er klar over om den er fair, kan det være en god ide at kontakte en familieadvokat Hvis der er fælles forældremyndighed, men uenighed om barnets bopæl, indkalder statsforvaltningen til et eller flere møder med henblik på at opnå enighed. Ved fortsat uenighed kan statsforvaltningen efter anmodning indbringe sagen for retten. Samvær Forældre kan selv aftale, hvordan samværet med barnet skal foregå. En aftale om samvæ Er der enighed om, at man hver især har barnet nogenlunde lige meget, træffer man selvfølgelig hver især selv de beslutninger, der dagligt skal træffes, og det er ikke sådan, at bopælsforælderen har mere at skulle have sagt end samværsforælderen. Uenighed om børnenes bopæl, forældremyndighed eller samvæ En sag om bopæl starter i første omgang ved at indgive ansøgning til Statsforvaltningen, der indkalder jer forældre til et møde for at vejlede om reglerne og forsøge at opnå enighed mellem jer omkring barnets bopæl. Hvis ikke det lykkes, kan en af jer anmode Statsforvaltningen om at lade domstolene træffe afgørelse omkring barnets.

Hvor skal barnet have bopæl - homannlaw

 1. Den forælder, barnet har bopæl hos, kan selv træffe afgørelse om overordnede forhold vedrørende barnets daglige liv. Nedenfor kan du se en oversigt med eksempler på, hvad I skal være enige om, hvad bopælsforælderen selv kan bestemme, og hvad samværsforælderen selv kan bestemme
 2. Hvis en sag om barnets bopæl bliver indbragt for retten, er det retten, der beslutter, hvem af jer jeres barn skal bo hos. I kan altså godt beholde den fælles forældremyndighed og kun få en afgørelse om jeres barns bopæl. På den måde vil I stadig være fælles om de væsentlige beslutninger, der vedrører jeres barn
 3. Du får i øvrigt ingen bøder eller anden straf, hvis du ikke varsler en flytning. Men ved en eventuel retssag om barnets bopæl eller forældremyndighed, kan det indgå som et negativt moment i sagen, at du ikke har samarbejdet. Og du kan risikere en midlertidig afgørelse, der går imod dig, hvis du glemmer at varsle
 4. Opstår der uenighed om barnets bopæl, behandles sagen først i Statsforvaltningen og efterfølgende af domstolene, der træffer endelig beslutning herom. Uenighed om samvær afgøres af Statsforvaltningen eller evt. af retten, hvis der i øvrigt er uenighed om bopæl eller forældremyndighed
 5. Det fremgår af Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl, afsnit 3.2, at forældre til enhver tid kan indgå aftaler om barnets bopæl, uden inddragelse af Statsforvaltningen. 28 En sådan aftale skal ikke anmeldes til Statsforvaltningen, men forældrene bør dog sørge for at indberette bopælsændring til CPR
 6. Bopæl. Når det skal besluttes, hvor dit barn skal have bopæl, skal det bestemmes ud fra en vurdering om, hvad der er bedst for barnet. Det er ikke helt ligegyldigt, hvem der har bopælsretten over dit barn, dette gælder uanset om du og den anden forældre har valgt, eller Statsforvaltningen har bestemt, at barnet skal være lige meget hos hver af jer
 7. Hvis der er uenighed om ændring af forældremyndigheden eller barnets bopæl Hvis forældrene ikke er enige om forældremyndigheden eller barnets bopæl, kan den ene forælder sende ansøgningen til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen har mulighed for at afvise en ansøgning om ændring af forældremyndigheden eller a

Fortsat fælles forældremyndighed og bopæl hos M, trods uenighed om skolevalg. Landsretten udtaler, at skole kan bestemmes af bopælsforælderen, ØLD af 18. oktober 2012, utrykt. Sagen kom til at omhandle nogle principielle betragtninger om skolevalg. Undertegnede kender kun landsretsdommen og har således ikke set byretsdommen Uenighed om bopæl og forældremyndighed. at det er til barnets bedste. Den fælles forældremyndighed bevares som udgangspunkt for at sikre, at jeres barn bevarer kontakten til jer begge, og at I som forældre i opretholder det fælles ansvar det er, at drage omsorg for og tage ansvar for.

En uenighed om barnets bopæl, herunder om bopælen skal være i udlandet, bør således som udgangspunkt ikke i sig selv være tilstrækkelig til, at den fælles forældremyndighed ophæves. I stedet kan retten træffe afgørelse om barnets bopæl efter 17, stk. 1 Først efter de tre måneder, kan du starte en sag om barnets bopæl. Det gælder som udgangspunkt for dem, der har fælles forældremyndighed, hvor den ene fortsat bor på den hidtidige adresse, og hvor der er uenighed om bopælen. Det gælder dog ikke alle. Ring til os, hvis vi skal vejlede dig Alle sager om bopæl starter i Statsforvaltningen, hvor parterne indkaldes til et møde. Kan man ikke blive enige under mødet kan hver part anmode om, at en dommer skal afgøre sagen. Hver enkelt sag er helt konkret begrundet. Det vigtige i alle sager om børn og bopælsret er, at der skal handles i barnets tarv Når Familieretshuset træffer en afgørelse om samvær, barnets bopæl eller forældremyndighed, står der i afgørelsen, hvordan du kan klage over den. Du skal sende en klage til Familieretshuset senest fire uger efter, du har fået afgørelsen. Når Familieretshuset har modtaget din klage, bringer vi den videre til familieretten

Ændring af barnets bopælsadresse - læs om regler år 2019

Når du og dit barns anden forælder ikke bor sammen mere, kan der opstå uenighed om forældremyndigheden over jeres fælles barn. Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om forældremyndighed ender i familieretten. Hvis I er uenige om forældremyndigheden, skal I altid først kontakte Familieretshuset Vi er et advokatkontor med speciale i sager om forældremyndighed, samvær og barnets bopæl. Når der opstår en uenighed mellem forældre om, hvem der skal have forældremyndigheden, hvornår der skal være samvær eller hvor barnet skal bo, påvirker det både forældre og barn dybt Kan forældrene ikke enes om barnets bopæl, kan uenighe-den i første omgang indbringes for Statsforvaltningen og senere for retten, hvis det ikke med Statsforvaltningens hjælp lykkes at nå frem til en frivillig aftale. Herefter kan fastsættes, hvornår barnet skal have samvær med den forælder, hvor barnet ikke får bopæl, herunder. Skilsmisse børn, uenighed om barnets rammer samvær, vi hjælper DIG med forældrefremmedgørelse, bopæl, forældremyndighed og meget mere. Dit barn har brug for begge forældre, det er afgørende for trivsel og evnen til at være sammen med mennesker Fælles forældremyndighed indebærer, at I skal blive enige om de store spørgsmål i barnets liv. Barnets navn, religion, skoleretning og om barnet skal have et pas, er eksempler på ting, I skal være enige om. I skal også være enige om, hvorvidt barnet skal udredes for ADHD eller lignende

Hvis barnet skal flytte til udlandet, Grønland eller Færøerne, skal forældrene være enige om dette. Bopælsforælderen kan altså ikke selv bestemme. Hvis den ene har fuld forældremyndighed. Hvis en forælder har forældremyndigheden alene over barnet, bestemmer denne forælder, hvor barnets bopæl skal være Barnets bopæl og adresseskift. Det er ofte spørgsmålet om, hvor barnet skal bo efter en samlivsophævelse, der giver anledning til stridigheder. Barnet kan kun have adresse ét sted, uanset hvilken samværsordning i aftaler. Problemstillingen bliver aktuel, når én af jer skal fraflytte den hidtil fælles bopæl Familieretshuset belyser barnets perspektiv, og i nogle tilfælde taler Familieretshuset også med barnet. Hvis jeres barn er fyldt 10 år, kan det selv bede Familieretshuset om at indkalde jer til møde om ændring af fx forældremyndighed og barnets bopæl. Det kaldes barnets initiativret Forældremyndighed handler om, hvad I skal være enige om som forældre vedrørende de overordnede beslutninger i barnets liv. Beslutningerne som bopælsforælder. Selvom I har fælles forældremyndighed, er der visse beslutninger, som bopælsforælderen kan træffe uden at skulle være enig med den anden forælder

Børn & skilsmisse Forældremyndighed, bopæl & samvær Advoka

En kommune skal derfor træffe afgørelse om at ændre et barns adresse i CPR, når det kan lægges til grund, at der efter CPR-lovens § 8, stk. 1, er sket en flytning, også selv om der verserer en sag i det familieretlige system om barnets fremtidige bopæl eller forældremyndighed, og selv om der er uenighed mellem forældrene om barnets. Retten skal dog stadig lægge vægt på, om der er tungvejende grunde til ophævelse af den fælles forældremyndighed, som f.eks. højt konfliktniveau, manglende kommunikation, vold og overgreb, misbrug af alkohol og euforiserende stoffer, psykisk sygdom, manglende interesse fra samværsforælderen, uenighed om væsentlige beslutninger. For at finde frem til den bedste samværsordning for jeres barn vil Familieretshuset inddrage jeres barn i sagen. Der er ingen aldersgrænse for, hvornår et barn skal inddrages i en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. Det er Familieretshuset, der beslutter, hvordan jeres barn skal inddrages i sagen Er der ikke uenighed om de netop nævnte faktorer i barnets liv, kan der stadig forekomme situationer, hvor forældrene har så vanskeligt ved at gennemføre selv en beskeden kommunikation, at det kan være nødvendigt at ophæve den fælles forældremyndighed

Barnets kontaktperson - familieretshuset

beslutningen om barnets bopæl skabe yderligere konflikt. Hvis forældrene er uenige om barnets bopæl i forbindelse med bruddet, skabes denne ro om barnet bopælsforhold gennem en kortere overgangsperiode på 3 måneder, hvor: Barnets bliver hos den forælder, der bliver boende i det tidligere fælles hjem Retten kan ændre en aftale eller afgørelse om barnets bopæl. En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest 6 uger før flytningen Under en sag om forældremyndighed, om barnets bopæl, om samvær eller om anden kontakt kan Statsforvaltningen efter anmodning træffe afgørelse om midlertidigt samvær eller om anden kontakt (Forældre-ansvarslovens § 29). Denne afgørelse vil være gældende indtil der fore-ligger en endelig afgørelse om samvær (§ 29, stk. 2) Uenigheden om barnets bopæl er ofte stor. Vi har specialiseret os i at rådgive om bopælen for børnene og har stor erfaring i sager om børns bopæl. Ved skilsmissen eller samlivsophævelsen skal forældrene have fundet en løsning på, hvor børnenes bopæl skal være. Skal familiens børn bo hos far eller mor

Barnets bopæl, når I går fra hinanden - Holdepunk

Barnets bopæl. Der, hvor barnet har folkeregisteradresse, har barnet bopæl, uanset om der er 7-7-samværsordning. Reglerne i cpr-loven supplerer forældreansvarsloven. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kaldes bopælsforælderen. Den anden forælder kaldes samværsforælderen om delt bopæl anses herudover for bortfaldet, hvis den ene forælder ikke vil acceptere en anmeldt flytning af et barns adresse i CPR til den anden forælder. Efter ophør af en aftale om delt bopæl har barnet fortsat delt bopæl, indtil forældrene har indgået en aftale om barnets bopæl eller samvær, eller der er truffet en afgørels

Delt bopæl - forklaret på 2 min. Få forklaret reglerne på blot 2 min. herunder: Hvad er delt bopæl? Delt bopæl er, når begge forældre er bopælsforældre.Det betyder, at begge forældre skal være enige om overordnede beslutninger i barnets liv som fx beslutninger om den generelle omsorg af barnet begreb delt bopæl, som indebærer, at en sag om barnets bopæl ikke kan indledes i Familieretshuset i de tre første måneder efter samlivsophævelsen. I disse tre måneder har barnet i familieretlig forstand delt bopæl. Det betyder, at begge forældre i perioden fortsat er barnets bopælsforældre I sager om skilsmisse, forældremyndighed, barnets bopæl og samvær er opgaverne som børnesagkyndig bl.a., at. afholde møder med forældre, som er uenige om forhold vedrørende deres børn ; rådgive forældre og børn i forbindelse med samarbejdsproblemer og uenighed om samvær, forældremyndighed, barnets bopæl m.m Hos samværsbørn har vi specialiseret os i sager om samvær, forældremyndighed og bopæl, når der er uenighed omkring børnene. Det være sig både i forhold til aftaler uden om Statsforvaltningen og aftaler eller afgørelser i Statsforvaltningens regi

En af de primære årsager til det dårlige forhold er uenighed om opdragelsen - eller mangel på samme. og din sag om bopæl og ønske om samvær kan udmønte sig i SF. og her spiller barnets alder og hvem barnet er og har været mest sammen med i form af hente/bringe/putte og drage. Barnet har dog efter ophør af aftalen fortsat delt bopæl, jf. § 3, stk. 1, 3. pkt., indtil forældrene har indgået en aftale om barnets bopæl eller samvær eller der er truffet afgørelse om barnets bopæl efter §§ 17 eller 26 eller om samvær efter §§ 21, 29 eller 29 a, jf. dog stk. 2. Stk. 2 Formål Når sagen handler om børn - hvordan vinder man så sagen? Bør advokaten agere anderledes, end hvis det havde været en sag om strafferet eller erhvervsret? Har vi som advokater i børnesager andre klienter end klienten - skal vi tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet I sager om skilsmisse, forældremyndighed, barnets bopæl og samvær er opgaverne som børnesagkyndig bl.a., at . afholde møder med forældre, som er uenige om forhold vedrørende deres børn ; rådgive forældre og børn i forbindelse med samarbejdsproblemer og uenighed om samvær, forældremyndighed, barnets bopæl m.m

Det overordnede formål med lovændringen var at sætte fokus på barnets bedste og styrke rammerne for løsning af uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær i familier, hvor forældrene ikke lever sammen. Overordnet set understreger ændringen forældreansvarslovens grundprincip om forældrenes fælles ansvar for barnet Du vælger selv, hvilken advokat som skal repræsentere dig. Vi kan vejlede dig om fri proces. Retten træffer afgørelse ud fra, hvad som er bedst for barnet. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste Fakta om forældreansvarsloven Den 1. juli 2016 trådte forældreansvarsloven i kraft for Grønland. Loven regulerer spørgsmål om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Efter forældreansvarsloven skal alle a fgørelser om barnet træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet , og der skal altid tages hensyn til barnets egne synspunkter Statsforvaltningen skal tilbyde forældre og børn børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling ved uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. Stk. 2. Statsforvaltningen kan i andre tilfælde tilbyde børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling, hvis der er et særligt behov herfor

Video: Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl - themis

eksperter i sager om forældremyndighed - Advokaterne Mikkelse

I komplicerede sager om skilsmisse, forældremyndighed, barnets bopæl og samvær skal du afholde samarbejdsmøder med forældre . rådgive forældre og børn i forbindelse med samarbejdsproblemer og uenighed om samvær, forældremyndighed, barnets bopæl m.m. indgå i tværfaglig sagsbehandling sammen med en juris Fra 1. april 2019 træder et nyt familieretligt system i kraft. Den betyder bl.a. at forældre med børn ikke længere kan blive skilt uden forudgående separation. Det er besluttet at indføre en reflektionsperiode, som betyder, at ægtefæller med børn skal vente tre måneder på skilsmisse

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl

Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos. Det fælles ansvar afspejler sig også i § 21, hvorefter Statsforvaltningen først inddrages ved uenighed om samvær. Loven forudsætter således, at forældrene kan blive enige om Forældremyndighed, bopæl og samvær. Ved uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl og ret til samvær kan enhver af forældrene fremsende sagen til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen indkalder parterne til møde med det formål at opnå enighed mellem forældrene

Ved uenighed mellem forældrene beder kommunen om flere oplysninger om barnets faktiske ophold. Derefter træffer kommunen en afgørelse; CPR om børneflytninger (nyt vindue) Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets bopæl den forenklede familiesagsproces, fx pga. uenighed om barnets bopæl, og sagen også indeholder en mere detaljeorienteret uenighed om fx samvær, træffer retten en samlet afgørelse. Rødt spor Ca. 7.000 sager Afgørelser om forældreansvar I sager i rødt spor (fx en sag om ophævelse af samvær pga. manglende forældreev Udover at man som forældre kan være uenige om forældremyndighed, kan der også opstå uenighed om, hvor barnet skal have sin base; sin bopæl. Hvis du vil være bopælsforælder, og du ikke har del i forældremyndigheden, er det således nødvendigt at få del i forældremyndigheden for herefter at blive bopælsforælder

Ret&Råd advokater Skolevalg ved fælles forældremyndighe

Få Når forældre går fra hinanden af Anita Plesner Björk som bog på dansk - 9788757434262 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com Hvis der opstår uenighed om delingen af hjemmet ved en samlivsophævelse, hjælper Statsforvaltningen ikke med at dele jeres ejendele. Familie & Arv hjælper gerne med at finde en løsning og hvis der er stor uenighed om hvem der skal overtage fælles ejendom, kan vi hjælpe med at indbringe sagen for Skifteretten Vejledningens formål er at give et praktisk redskab, så I problemfrit kan udfylde aftaleskabelonen omhandlende barnets bopæl. Jo klarere aftaler I indgår, desto tydeligere rammer har jeres fremtidige samarbejde, og jo tydeligere rammer jeres samarbejde har, desto mindre har I at skændes om og jo bedre trives jeres barn

Når en skole er bekendt med uenighed mellem forældremyndighedsindehaverne om valg eller skift af skole, skal skolen inddrage begge forældre. Ved inddragelsen bør skolen være opmærksom på, at begge forældres medvirken ikke fører til urimelig forsinkelse af afgørelsen om, hvor barnet skal gå i skole Advokat til Bopæl Har du brug for en advokat til at rådgive dig i spørgsmål om dit barns bopæl, så er du kommet til det helt rigtige sted. Sand Advokater har speciale i forældreansvarsloven, og vi har stor erfaring med sager om bopæl

Barnets bopæl — Ankestyrelsen - ast

Arkiveret. Emnet er arkiveret og er nu lukket for yderligere svar. fælles forældremyndighed og uenighed om bopæl. af Rikke307, 24.juli 2007 i Forældre & Bør Hvis du ønsker at få barnets bopæl, så skal du først ansøge herom hos Statsforvaltningen. Hvis I ikke kan blive enige i Statsforvaltningen, så skal du bede om at få spørgsmålet om bopæl indbragt for domstolene. Hvis I måtte være uenige, så bliver mit salær i bopælssager betalt af din familieforsikring eller Staten

Hvis du bliver involveret i en retssag vedrørende separation, skilsmisse, arv, bopæl, forældremyndighed, eller offentligt skifte som følge af separation og skilsmisse, så er det muligt at ansøge om fri proces, hvis betingelserne er opfyldt. Der gælder særlige regler om fri proces ved offentligt skifte, se hér Glæde over at barnets bopæl kan deles. Centralt i aftalen er en forenkling af hele sagsbehandlingssystemet. I dag kan sager om eksempelvis uenighed om børnene trække i langdrag, fordi de kan. Forældremyndighed handler om de helt store beslutninger i barnets liv. Barnets bopæl handler blandt andet om, hvor barnet skal bo, og samvær handler om, hvor meget den forælder, barnet ikke bor hos, skal se barnet. Ved uenighed om sager om børn har du brug for en advokat, der er specialist Hvordan deles vi om barnet - med barnets bedste for øje? hensyn overskygger mange børns behov for at høre til og have en fast bopæl . at børn sagtens kan tåle forskellighed og uenighed, men ikke fjendtlighed og negativitet. Og heller ikk Barnet får derfor sin faste bopæl hos den forældre der har bopælsretten. Bopælsretten betyder endvidere, at den som har bopælsretten, skal tage flere beslutninger omkring barnet. Disse beslutninger angår generelt set forhold omkring barnets dagligdag og som ikke kan antages at være væsentlige forhold

populær: