Home

Affaldsbekendtgørelsen bilag 9

Affaldsbekendtgørelsen - mst

Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer jf. afsnit 9.3 i Budget og regnskabssystem for kommunerne. Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8 Fastsættes af: Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen 5. I bilag 1, Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen, ændres »Bilag 4: Egenskaber og procentgræn‐ ser, der gør affald farligt« til: »Bilag 4: Egenskaber, der gør affald farligt, jf. § 3, nr. 22«. 6. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 7. Bilag 4 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. § Bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen er en sammenskrivning af EU's liste over affald og EU's liste over farligt affald. Den indeholder desuden nogle særlige danske affaldstyper. Far-ligt affald er i listen fremhævet med fed. Hver affaldssart e affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. §11.4 Vægtbegrænsning Den enkelte virksomhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne

 1. Bilag 1 Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen Bilag 2 Listen over affald, jf. § 2, stk. 1 Bilag 3 Oplysninger, som skal indberettes til brug for benchmarking, jf. § 88, stk. 1 . Bilag 4 Egenskaber og procentgrænser, der gør affald farligt Bilag 5 A Former og metoder for.
 2. Der henvises i øvrigt til LER -oplysninger, jf. bilag 9.7, hvorefter der skal tages særlige forholds-regler ved indføring af afløbs - og forsyningsledninger til området, da direkte udlagte ledninger uden for bygninger risikerer at få s ætninger - specielt i forbindelse med eventuelle opfyldninger omkring bygninger
 3. Alle kommuner skal i henhold til Affaldsbekendtgørelsen udarbejde en 12-årig plan for håndtering af affald. De kommunale affaldsplaner skal blandt andet indeholde en kort-lægning af det kommunale affald. Dette bilag er en del af Egedal Kommunes Affalds-plan 2019-2030, og bilaget indeholder kortlægningen af kommunens affaldsmængder i.

Bilag 5 B: Former og metoder for nyttiggørelse, jf. § 3, nr. 41 Bilag 6: Standardregulativ for husholdningsaffald Bilag 7: Standardregulativ for erhvervsaffald Bilag 8: Fritagelse for affaldsgebyrer - branchekoder, jf. § 59, stk. 1 Bilag 9: Fritagelse for affaldsgebyrer - virksomhedsformer, jf. § 59, stk. Bilag 1 Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen Kapiteloversigt Kapitel 1: Anvendelsesområde Kapitel 2: Definitioner Kapi. Affaldsbekendtgørelsen. 13. januar 2010 20 Nr. 48. Fritagelse for affaldsgebyrer - virksomhedsformer Bilag 9: Regulativ for husholdningsaffald Bilag 10. Bilag 5 B [i affaldsbekendtgørelsen] indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer. Producentansvarsordning Ordninger, hvor producenter og importører sørger for at tage de produkter, som er omfattet af producentansvar, tilbage og håndtere dem. Det er gældende for. defineret i bilag 9, pkt. 2 i affaldsbekendtgørelsen ; Virksomheder som overfor Køge Kommune kan dokumenterer, at virksomhedens årlige omsætning er under 300.000 kr. (1-årig fritagelse). Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret

Affaldsbekendtgørelsen. 13. januar 2010 9 Nr. 48. Kapitel 8 Deponering af affald § 47. Borgere og virksomheder må ikke fortynde eller blande affald med det formål at opfylde betingelserne for aflevering af affald til deponering, jf. bekendtgørelse om deponeringsanlæg. § 48 BILAG 2 UDKAST Københavns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD § 1 Formål § 2 Lovgrundlag §3 Definitioner § 4 Gebyrer § 5 Klage m.v. § 6 Overtrædelse og straf § 7 Bemyndigelse § 8 Ikrafttrædelse § 9 Ordning for dagrenovation § 10 Ordning for papiraffald § 11 Ordning for papaffald § 12 Ordning for glasemballageaffal

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald1

Er virksomheden opført i CVR under en af de virksomhedsformer, der fremgår af listen i bilag 9, punkt 2 i Affaldsbekendtgørelsen? Har virksomheden en årlig momsomsætning eller lønsum på under kr. 300.000 (omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før. Der blev indsamlet 9.254 ton dagrenovation i 2012. I 2008 blev der indsamlet 9.4601 ton, hvilket betyder, at mængden i 2012 ligger på niveau med mængden i 2008, dog med en faldende tendens, hvilket skønnes at skyldes den almindelige affolkning. 1 Jf. den tidligere affaldsplan 2009-12 side 25

Affaldsbekendtgørelsen—Side 2

Bilag 1 Forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den § 9 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 1.5.2019 §9.3.1.3 Sammenpresning af affald Affaldet må ikke sammenpresses eller komprimeres. §9.3.2 Gebyrer Gebyrer for ordningen fremgår af Roskilde Kommunes gebyrblad, som findes på www.roskilde.dk. §9.3.3 Forsøg Roskilde Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for dagrenovation

Centrale ord og begreber - mst

 1. dre end eller lig med 10 tons/dag. K 202
 2. Bilag 3 Udkast til regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune Københavns Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD § 1 Formål m.v. § 2 Lovgrundlag § 3 Definitioner § 4 Registrering af udenlandske virksomheder § 5 Gebyrer § 6 Klage m.v. § 7 Overtrædelse og straf § 8 Bemyndigelse § 9 Ikrafttrædels
 3. affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. § 11.4 Vægtbegrænsning om Den enkelte virksomhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald året på genbrugspladserne
 4. Se bilag 8 med brancherne KLIK HER; Fritagelse efter virksomhedsformer og antal ansatte: Hvis virksomheden i CVR er registreret med en af virksomhedsformerne i bilag 9, punkt 1, og har 0 ansatte er virksomheden fritaget for erhvervsaffaldsgebyr

Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven. §8 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Miljø og Teknik til at træffe afgørelser efter dette regulativ. §9 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 12-08-2015 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdnings-affald fra alle borgere og grundejere i Aalborg Kommune med henblik på at forebygg Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, jf. dog stk. 6, hvor virksomhedens virksomhedsform fremgår af bilag 9, punkt 1, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 9, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden. Stk. 3 § 9 Ordning for dagrenovation § 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Restaffald til forbrænding er eksempelvis: • Snavset papir og pap • Snavset emballage, for eksempel fra pålæg, kød og grøntsager, ikke-rene konservesdåse Uddrag fra affaldsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 1759 af 27/12/2018 om affald § 49. Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald, jf. dog § 50, stk. 5 og 6, og § 24 i bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører. § 50

Regler for fritagelse - Køge Kommun

Affaldsbekendtgørelsen indeholder i dag flere middelbare pligter, dvs. at bekendtgørelsen angiver, at kommunen i et regulativ skal bestemme fx, at affaldsproducenten er forpligtet til at sortere affald. Anvendelsen af middelbare pligter i Affaldsbekendtgørelsen medvirker til at øge omfanget af de kommunale regulativer Er virksomheden opført i CVR under én af de virksomhedsformer, der fremgår af listen i bilag 9, punkt 2 i Affaldsbekendtgørelsen? Har virksomheden en årlig momsomsætnlng eller lønsum på under kr. 300.000 (omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før. Bilag 9 Lovgrundlag Gældende lovgivning og generelle regler for driften af en landbrugsejendom og håndtering af (Affaldsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1321 af 21/12/2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsysteme Bilag 9 . 91 anvendt. Såfremt det er den nye model kan ansøgningssystemets miljøvurdering i forhold til lugtgenerne erstattes (Affaldsbekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 23/03/2010 om indretning, etablering og drift a bilag€om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i€affaldsbekendtgørelsen. § 13 Ordning for klinisk risikoaffald § 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald er affald omfattet af EAK-koderne 18 01 00 - 18 02 08, jf. affaldsbekentgørelsens bilag 2. § 13.2 Hvem gælder ordningen fo

hjemmeside. Ordensreglementet for genbrugspladserne ses i bilag 1. § 11.4 Vægtbegrænsning Den enkelte virksomhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteri > Virksomhedsformer omfattet af Bilag 9 i affaldsbekendtgørelsen med 0 ansatte, jf. §60, stk. 2 i Affaldsbekendtgørelsen > Virksomheder som er inaktive i gebyråret, dokumenteres ved omsætning under 300.000 kr. året før eller i gebyrår, jf. §60, stk. 4 i Affaldsbekendtgørelsen. >

Affaldsbekendtgørelsen—Side 9 - ipaper

 1. Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, elle
 2. Løsning beskrevet i bilag nr. 1.3.8 Valg af beskyttelse i forbindelse med bevægelige dele 1.3.8.1 Bevægelige, kraftoverførende dele 1.3.8.2 Bevægelige dele, der er involveret i processen 1.3.9 Risici i forbindelse med ukontrollerede bevægelser 1.4 Kendetegn ved afskærmninger og.
 3. bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen4 (i) (a). 1 [] indikerer mangler, der først kan fastlægges efter den offentlige høring og den endelige vedtagel-se af regionplantillægget og VVM-redegørelsen med miljøgodkendelse, VVM-tilladelse og råstofindvin
 4. Bilag 3 Tekst 3 - Nyhedsartikler - Artikel 1-10 Bilag 4 Fænomenregistreringer - A-G Bilag 5 The Lancet - Information for Authors: Formatting Guidelines Bilag 6 CONSORT Statement Bilag 7 Journal of Thrombosis and Haemostasis - Author Guidelines Bilag 8 Pressemeddelelse på Aarhus Universitetshospitals hjemmeside Bilag 9 Om Videnskab.d
 5. Affaldsbekendtgørelsen fastlægger entydigt grundlaget for, hvornår der skal finde en fritagelse sted i henhold til § 60, stk. 1 og 2, herunder at det er de data, der måtte være registreret i CVR-registeret om den enkelte virksomhed den 1. januar i gebyråret, som danner grundlag for opkrævning af gebyrer (§ 53, stk. 5)

Bilag 1 Forslag til revideret regulativ for erhvervsaffal

 1. Bilag 2: Ordensreglement for genbrugsstationen 24 materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. § 2 Lovgrundla
 2. Bilag 2 indeholder prognoser for affaldsmængderne, behov for behandlingskapaci-tet, planens økonomiske konsekvenser, målopfyldelse, status for affaldsordninger og en kortlægning af affaldsmængder og affaldets fordeling på behandlingsformer. Affaldsplanen med bilag er trykt samlet og findes også på kommunens hjemmeside
 3. Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven. §8 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik og Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ. §9 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 06-01-2016
 4. Bilag 2 Udkast til regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået § 9 Ordning for dagrenovation §9.1 Hvad er dagrenovatio
 5. det i bilag 5 angivne tildelingskriterium. Den nærmere proces for overgang og udvælgelse til fase 2 beskrives i bilag 5. 3.1.3 Fase 2 I fase 2 skal Leverandøren udvikle og teste en funktionsdygtig prototype på baggrund af Leverandørens konkrete løsningsdesign. Prototypen skal leve op til de specifikationer, so
 6. Alle kommuner skal i henhold til Affaldsbekendtgørelsen udarbejde en 12-årig plan for håndtering af affald. De kommunale affaldsplaner skal blandt andet indeholde en kort-lægning af det kommunale affald. Dette bilag er en del af Gribskov Kommunes Af-faldsplan 2019-2030, og bilaget indeholder kortlægningen af kommunens affalds

BILAG 1 - naestved.d

affaldsbekendtgØrelsen 9 5. oversigt over grÆnsevÆrdier for toksiske metalforbindelser12 6. klassificering ved flere toksiske metaller samtidig 13 7. beregning af grÆnsevÆrdi ved kendt indhold af toksisk metalforbindelse 14 8. konkret anvendelse pÅ forbrÆndingsslagge 15 bilag: i: oversigt over farebetegnelser og r-sætninge gørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. § 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: • Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8. Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal . Læs mer Du kan i Affaldsbekendtgørelsen bilag 8 finde brancekoder på virksomheder, der kan blive fritaget for administrationsgebyret. Du kan i Affaldsbekendtgørelsen bilag 9 læse om virksomhedstyper, der kan blive fritaget for administrationsgebyret

Erhvervsaffaldsgebyr - hvem skal betale? - norfors

 1. 3 Indhold FORORD 7 1 INDLEDNING 9 1.1 BAGGRUND 9 1.2 FORMÅL 9 1.3 AFGRÆNSNING TIL ANDEN REGULERING 10 2 DEFINITIONER OG BEGREBER 11 3 BEKENDTGØRELSENS OMRÅDE 19 3.1 ANVENDELSE AF AFFALD TIL JORDBRUGSFORMÅL 19 3.2 AFFALDSTYPER, DER ER OMFATTET AF BEKENDTGØRELSENS BILAG 1. 20 3.2.1 A) Processpildevand og slam fra vegetabilsk produktion o
 2. 5 §1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Roskilde Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for milj
 3. Høringsnotat - ændring af Affaldsbekendtgørelsen (nye regler om virksomheders adgang til genbrugspladsen, gebyrer, affaldsdatasystem og affaldsregister) Affaldsbekendtgørelsen har været i høring i perioden 18. oktober 2011 til den 8. november 2011. Miljøstyrelsen har den 28. oktober 2011 afholdt informationsmøde for høringsparterne
 4. Sag nr. 61, bilag 1 - 2 - Lovgrundlag Gældende lovkrav Kildesorteret organisk dagrenovation (bioaffald) anses i Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 224 af 07/03/2011) som genanvendeligt affald. Der er særlig fokus på bioaffaldet, der er kommet ind som begreb (§3, nr. 11)

Virksomheder med en virksomhedsform som jf. § 60 stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen fremgår af Bilag 9, punkt 1, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller Bilag 9, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden bilag€om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i€affaldsbekendtgørelsen. § 13 Ordning for klinisk risikoaffald § 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald er i Bekendtgørelse om affald defineret som affald omfattet af EAK-koderne 1 § 9 Ordning for dagrenovation § 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. § 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for samtlige husstande€i Billund Kommune. Ved husstand forstås alle helårsboliger, sommerhuse og feriehuse

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen

Virksomheder, der har en branchekode, som fremgår af bilag 8 i Affaldsbekendtgørelsen og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0-1 ansatte. Virksomheder, der har en virksomhedsform som fremgår af bilag 9 pkt. 1 og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 9, punkt 2, uanset antallet af ansatte Bilag 1 Ordensreglement for genbrugsstationerne i Hedensted Kommune 1. Grundlag og område 2.9 Brugeren hæfter for alle omkostninger i forbindelse med afhjælpning af skader som Ordensreglementet er udarbejdet i henhold til Affaldsbekendtgørelsen 1 og Ordensbekendtgørel-sen 2 Bilag 3 Baggrundsnotater I Bilag 3 findes nogle baggrundsnotater om bl.a. EU's strategier og planer på affaldsområdet, samt om forholdet til VVM, som AffaldPlus-kommunerne har lagt til grund for planarbejdet. Affaldsplanen med bilag er trykt/udgivet i fire separate dele og findes også på kommunens hjemmeside Bilag 1 Handleplaner Bilag 1 er udarbejdet som et opslagsværk over Sorø Kommunes handleplaner, opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Bilaget beskriver detaljeret de enkelte initiativer i perioden 2014 til og med 2018. Beskrivelserne er udformet som opslag, der er ens opbygget, o

affaldsbekendtgørelsen. Indledning . Miljøstyrelsen har den 12. juli 2017 inviteret til, at alle kan komme med forslag til nyttige ændringer af affaldsbekendtgørelsen. Anledningen er, at affaldsbekendt-gørelsen skal deles op som konsekvens af, at Energistyrelsen overtager en del af bekendtgørelsens anvendelsesområde Indholdsfortegnelse §1 Formål m.v. 1 §2 Lovgrundlag 1 §3 Definitioner 1 §4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 §5 Gebyrer 2 §6 Klage m.v. 3 §7 Overtrædelse og straf 3 §8 Bemyndigelse 3 §9 Ikrafttrædelse 4 §10 Ordning for dagrenovationslignende affald 4 §11 Ordning for genbrugsplads(-en eller -erne) 1 Virksomheden skal sikre, at jorden sorteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Kildesorteringen skal foregå i umiddelbar forbindelse med det enkelte gravearbejde, således at der ikke sker sammenblanding af ren og forurenet jord. Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 Bilag 1: Bestemmelser for indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald Bilag 2: Bestemmelser for indsamlingsordningen for kontrol og tømning af olie- og Benzinudskillere. Farligt affald er affald, der er opført på liste over affald i affaldsbekendtgørelsen bilag 2 og markeret som. administration af bestemmelserne i bilag€3 opdatering€af de tilknyttede bilag 1-2 § 9 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 06-06-2012. Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Vejen Kommunes Regulativ for erhvervsaffald af 8. maj 2007

Bilag 1: Liste over organisk affald til hjemmekompostering 26 materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes Se bilag 1 om adgangsforhold og indretning af standplads til beholder. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal borgeren og grundejeren stille beholder ved ejendommens skel mod vej/fortovskant, let tilgængeligt og synligt, senest kl. 06.00 på tømningsdagen. Borgeren eller grundejeren skal i disse tilfælde efter tømning a Virksomheder med branchekoder angivet i Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og som på p-nummeradressen har 0-1 ansatte. Både branche og antal ansatte skal være opfyldt. Virksomheder, som på p-nummer adressen har 0 ansatte og hvor virksomhedsformen er som angivet i Affaldbekendtgørelsens bilag 9 pkt. 1

5 Affaldsbekendtgørelsen - mst

I bilag 1 er angivet bestemmelser om adgangsveje til beholdere og placering af beholdere. Ved adresser, som ikke overholder bestemmelserne i bilag 1, skal beholderen bringes ud til skel mod vej, hvor renovationsbilen holder senest klokken 06.00 på tømningsdagen. Beholderen må ikke være til gene for hverken gående eller kørende trafik Affaldsbekendtgørelsens Bilag 8 Fritagelse for affaldsgebyrer - branchekoder, jf. § 60 , stk. 1 DB07 DB07 titel Fritagelse kun ved 0-1 ansatte 01.70.00 Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed 03.11.00 Havfiskeri FRITAGES UANSET ANTAL ANSATTE 03.12.00 Ferskvandsfiskeri FRITAGES UANSET ANTAL ANSATTE 03.21.00 Havbru Det foreslås, at der udstedes et nyt bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen vedrørende affaldslisten, selvom der kun foretages mindre ændringer på listen. På denne måde sikres det, at det er muligt at finde den samlede affaldsliste i én bekendtgørelse Bilag 3.6 Relevante CLP-noter 87 Bilag 3.7 Beregnede vejledende koncentrationsgrænser for HP 12-stoffer 89 Bilag 3.8 Kombinationer af Fareklasse- og kategorikoder, der ikke finder anvendelse ved klassificering af farligt affald 90 Bilag 3.9 Klassificering af kulbrinter 91 Bilag 3.10 Oversættelsesnøgle mellem R-sætninger og H-koder 9

Her kan du finde oplysninger om miljøkrav. Ønsker du f.eks. at starte virksomhed, skal du måske have en miljøgodkendelse først. Er din virksomhed omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal du pr. 1. januar 2016 ansøge digitalt om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø § 9 Ordning for dagrenovation § 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation betegnes også som restaffald. § 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren o Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). at overholde reglerne for anbringelse af beholdere jf. bilag 1, meddele dispensation til benyttelse af beholder på hjul, som skal køres frem til vej/fortov på tømmedag. §9.4 Beholder Bilag 1: Krav til beholdere 33 Bilag 2: Krav til adgangsveje og køreveje 34 Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. § 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen, herunder for dagrenovation fra e

§9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle ejendomme i Aalborg Kommune, der har pligt til at betale abonnement for boliger eller abonnement for sommerhuse i henhold til gebyrbladet samt for kolonihaveforeninger. §9.3 Beskrivelse af ordningen Dagrenovation er defineret i affaldsbekendtgørelsen og må desuden ikkegive anledning ti Definitionerne i affaldsbekendtgørelsen kan findes i Bilag 3. Desuden gælder det, at: Hvidovre Kommunes institutioner og kommunens virksomheder er de institutioner og virksomheder i Hvidovre Kommune, som ejes og drives af Hvidovre Kommune

Bilag 1 Handleplaner Bilag 1 er udarbejdet som et opslagsværk over Ringsted Kommunes handleplaner, opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Bilaget beskriver detaljeret de enkelte initiativer i perioden 2014 til og med 2018. Beskrivelserne er udformet som opslag, der e anlægsaffald jf. affaldsbekendtgørelsen § 74, stk. 2. - Jord som ønskes flyttet skal sorteres og kategoriseres i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, eller der er tvivl om, hvordan jorde Haveaffaldsindsamlingen er etableret i henhold til affaldsbekendtgørelsen_ Grene stød, rødder og andet rent vedmateriale fra haver, parker mv_ har kunnet håndteres after bekendtgørelse om bomasseaffald, siden 1 _ februar 2010 med henblik på at energien de energirige, men næringsfattige dele afhaveaffaldet udnyttes, uden at der ska

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Godkendt af Byrådet 26. august 201 Bilag 1: Liste over organisk affald til hjemmekompostering 27 materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes §9.6 Anbringelse af beholdere Opsamlingsmateriellet skal placeres således, at det er let tilgængeligt for afhentning jf. bilag 1 om indretning af standpladser og adgangsveje, herunder vanskelige adgangsveje. §9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Sækken må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovationslignende affald er affald, der er defineret som dagrenovationslignende affald€i affaldsbekendtgørelsen.€ Se desuden beskrivelsen af dagrenovation i bilag 1 til dette regulativ. § 9.2 Hvem gælder ordningen for Side

Bilag 7. Side 2/5 bag bestemmelsen2 Energistyrelsens ophævelse af § 9 i projektbekendtgørelsen. I affaldsbekendtgørelsen vil der med hjemmel i stk. 2 blive fastsat nærmere regler om, hvad der skal lægges vægt på ved afgørelsen af, om det fornødne affaldsgrundlag. Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttig-gørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. K 214 Komposteringsanlæg i øvrigt med en kapacitet for tilførsel af affald på 100 ton

Bilag 1: Liste over organisk affald til hjemmekompostering 31 materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes der fortolker affaldsbekendtgørelsen på hver sin måde. Desuden vil opkøb og salg af anlæg betyde, at samme anlæg kan skifte metode i opgørelsen af af-faldsmængderne fra år til år. Som eksempel så har Ågesholm genbrug og sorte-ring ændret drastisk i måden, de indberetter affald på efter at RGS 90 A/S har overtaget anlægget henhold til affaldsbekendtgørelsen. I øvrigt gælder bemyndigelserne som fremgår af Regulativ for husholdningsaffald. Hvor der henvises til 'grundejer' i Regulativ for husholdningsaffald, forstås 'virksomheder' i relation til erhvervsaffald. §9 Ikrafttrædelse Side Dette bilag er en del af Egedal Kommunes affaldsplan 2019-2030. Alle kommuner skal i kraft af Affaldsbekendtgørelsen udarbejde 12-årige planer for håndtering af affald. De kommunale affaldsplaner skal blandt andet indeholde et skøn over de fremtidige af-faldsmængder i kommunen og en vurdering af kommunens kapacitet til at håndter

Bilag 1: Ordensreglement for Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation 48 § 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) Kommunens planer for planperioden 2010-2012 tager afsæt i de overordnede målsætninger, der er beskrevet i affaldsplanens hovedplan. Nedenfor fremgår initiativerne for dagrenovation relateret til de overordnede målsætninger. Affaldsforebyggelse. Med henblik på at forebygge, at mængden af dagrenovation øges, og i stedet gerne nedsættes, har kommunen fokus på at: 1 Kapitel 78 Straf § 134. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) ikke senest ved den af Miljøstyrelsen fastsatte frist har udleveret de anmodede oplysninger til Miljøstyrelsen, jf. § 5, stk §9.8 Renholdelse af beholdere Det påhviler grundejeren selv at renholde opsamlingsmateriel til dagrenovation, dog foretager Herlev Kommune 1 gang årligt vask af alle minicontainere (400 l, 660 l og 800 l) til dagrenovation. §9.9 Afhentning af dagrenovation Dagrenovation afhentes en gang ugentlig eller hver 14. dag, på fast ugedag. I.

Forurenet jord (denne vejlednings klasse 2, 3 og 4, jf. bilag A) er som udgangs-punkt affald og er derfor omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Efter affaldsbekendtgørelsen er det kommunerne, der skal anvise håndteringen af den forurenede jord. Den ansvarlige for håndtering af den forurenede jord har til 1 - Ansvar for håndtering Affaldsbekendtgørelsen Hvordan affaldet skal håndteres hos privatpersoner skal fremgå af kommunens affaldsregulativ, som udarbejdes og vedtages af kommunalbestyrelsen. Dette skal udarbejdes på baggrund af bekendtgørelsens bilag 6. For ordninger for forskellige typer affald skal det fastsættes hve med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen. §13 Ordning for klinisk risikoaffald §13.1 Hvad er klinisk risikoaffald. Klinisk risikoaffald omfatter affald, der indebærer en sundhedsfare ved direkte eller indirekt Indholdsfortegnelse §1 Formål m.v. 1 §2 Lovgrundlag 1 §3 Definitioner 1 §4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 §5 Gebyrer 2 §6 Klage m.v. 2 §7 Overtrædelse og straf 3 §8 Bemyndigelse 3 §9 Ikrafttrædelse 3 §10 Ordning for dagrenovationslignende affald 4 §11 Ordning for genbrugsplads(-en eller -erne) 9 §9.5 Kapacitet for beholder

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Affaldsbekendtgørelsen fastsætter rammerne for de kommunale affaldsgebyrer, men det er kommunerne, der bestemmer indholdet og serviceniveauet i de enkelte ordninger, herunder niveauet for den administration, der indgår. Såfremt virksomhedsformen fremgår af bilag 9, pkt. 2, (f.eks. 5 1. udgave, april 2005 teret for, har gruppen valgt at lave denne arbejdsrapport. Rapporten er ikke en videnskabelig afhandling - ej heller et projekt støttet af hverken Miljøstyrelsen eller andre, men er blevet til i e Resume. Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpris uddeles hvert år efter indstilling fra Grønt Forum. Sagsfremstilling. Grønt Forum har besluttet, at Klima- og Miljøprisen i 2019 skal uddeles til én eller flere personer, der sender et pænt billede eller beskriver Mit yndlingssted i Ishøjs natur Opkrævning af affaldsafgift Side 1 1.0 Indledning Der er stor fokus på miljøet både nationalt, internationalt og globalt. Fortidens handlin affald af elektrisk og elektronisk udstyr jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B, og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller mere end 4 con-tainere med et samlet volumen på mindst 30 m3

populær: