Home

Opbevaring af regnskabsmateriale skat

TAX.DK skat & afgift: Opbevaring af bogførings- og ..

 1. istrative retsfølger af manglende opfyldelse af oplysningspligt om.
 2. Hvordan kan opbevaring af regnskabsmateriale ske? Bilag og regnskabsmateriale kan opbevares både i papirform og elektronisk. Hertil skal det nævnes, at det ikke er et krav, at materialet opbevares i papirform. Reglerne omkring opbevaring af regnskabsmateriale står i Bogføringslovens kapitel 5, som kan læses her
 3. Dette svarer til kravet om opbevaring af regnskabsmateriale, der stilles til de bogføringspligtige virksomheder, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1. Dog skal detailhandelsvirksomheder kun opbevare kassestrimler og tilsvarende interne bilag (kasseruller mv) i 1 år fra tidspunktet for underskrivelse af årsregnskabet
 4. Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et supplement til den eksisterende bogføringsvejledning fra 1999. Det nye supplement erstatter den gældende bogføringsvejlednings kapitel 7 og 9 for så vidt angår elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale
 5. Erhvervsstyrelsens supplement til den gældende bogføringsvejledning om elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang hertil. Bemærk. I modsætning til databehandling ved hjælp af traditionelle it-revisionsværktøjer (ACL mv.) er der ikke hjemmel til at gennemføre dataspejling

Opbevaring af regnskabsmateriale - Dit Regnskab Ap

 1. istrative og økonomiske lettelser for virksomhedern
 2. Bilag, der vedrører registreringer fra før den 1. juli 1999, kan opbevares efter reglerne i § 21 i bekendtgørelse nr. 598 af 21. august 1990 om erhvervsdrivende virksomheders bogføring, årsregnskaber og opbevaring af regnskabsmateriale. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler. Stk. 5
 3. Bogføringsloven opstiller et sæt generelle regler om bogføring for erhvervsdrivende virksomheder, omfattende bogføringskrav, beskrivelse af bogføringssystem, registreringer og dokumentation samt opbevaring af regnskabsmateriale
 4. For opbevaring af regnskabsmateriale i papirformat i udlandet gælder betingelserne jf. ad. 1 og 2 ovenfor. Ændringerne træder i kraft den 1. marts 2015. Bemærk, at virksomhederne til og med den 1. marts 2015 fortsat skal have en dispensation fra Erhvervsstyrelsen til opbevaring uden for Danmark og Norden
 5. dst 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet ved-rører. Det vil for eksempel betyde
 6. Som eksempel skal dit regnskabsmateriale for 2015 således opbevares til og med 31. december 2020. Du skal opbevare regnskab og bilag på en måde, så materialet er sikret mod brand og tyveri mv. Hvis du ikke anvender et online regnskabssystem, så skal du huske at tage sikkerhedskopi af din bogføring mv

TAX.DK skat & afgift: Opbevaringsplig

Arkivere fakturaer i Danmark? Hvor længe behøver du at gemme digitale fakturaer og dokumenter? arkivering af fakturaer? Det danske faktureringssystem eller bogholderi, er en etableret lagringsret der hedder Den Danske Bogholderilov. Kravene til faktura opbevaring, såsom korrekt registrering og dokumentation, er fastsat i De Den 1. marts 2015 trådte en ændring af bogføringsloven i kraft. Virksomheder kan nu opbevare elektronisk regnskabsmateriale i udlandet uden forudgående dispensation eller anmeldelse til offentlige myndigheder. Reglerne er bl.a. indført for at lette adgangen til brug af cloud computing Læs hvordan vi behandler personoplysninger indeholdt i regnskabsmateriale. Regnskabsmateriale behandler vi efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, således at vi kan overholde bogføringslovgivningens krav til registrering og opbevaring af regnskabsmateriale. Regnskabsmaterialet indeholder i sit transaktionsspor blandt andet fakturaer og oplysninger om transaktioner, som. Opbevaring af regnskabsmateriale Læs om reglerne for opbevaring af regnskabsmateriale. Bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen om opbevaring af regnskabsmateriale er baseret på de tilsvarende bestemmelser i kap. 5 i bogføringsloven Dette supplement til gældende 'Bogføringsvejledning af juni 1999' er udarbejdet som opfølgning på lov nr. 55 af 27. januar 2015 om ændring af bogføringsloven (LF 51 14-15), om opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale. Loven trådte i kraft den 1. marts 2015

Opbevaring af regnskabsmateriale uden for Norden. Den danske virksomhed kan som nævnt ikke opbevare regnskabsmaterialet i et land uden for de nordiske lande, medmindre virksomheden har fået dispensation til dette hos Erhvervsstyrelsen Opbevaring af regnskabsmateriale i Grønland og på Færøerne betragtes i denne forbindelse som opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet. Det foreslåede stk. 6 viderefører det gældende § 12, stk. 3 med den ændring, at det foreslåede stk. 6 alene gælder for regnskabsmateriale, som opbevares i papirform. Forslagets stk. 6 er en.

Elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale - pwc

Skat.dk: A.C.2.4.1 Kontrol mv. hos virksomhedern

 1. www.bdo.d
 2. udtalelserne fra SKAT og SØK, som blev tillagt afgørende vægt i afgørelserne, fik ansøgerne afslag på dispensation til at opbevare regnskabsmateriale i udlandet. Ved imødekommelse af dispensation har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen traditionelt lagt vægt på, om det var muligt for danske myndigheder, at varetage en effektiv kontrol- o
 3. Reglerne i bogføringsloven om opbevaring af regnskabsmateriale foreslås ændret, så regnskabsmateriale i elektronisk form fremover kan opbevares i udlandet uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlige myndigheder, såfremt virksomheden opfylder en række nærmere fastsatte krav
 4. alitet (SØIK) hurtigt skal kunne få adgang til en virksomheds regnskabs-materiale i kontrol- eller efterforskningsøjemed
 5. Tilbageholdsretten omfatter kun det krav, der udspringer af selve genstanden. Der kan ikke udøves tilbageholdsret på grundlag af tidligere opstået gæld. Tilbageholdsretten giver ikke retinenten (tilbageholderen) ret til at tvangsrealisere det tilbageholdte for at opnå dækning for sit krav

En del af den udvikling, der over tid er sket i praksis vedrørende mulighederne for at opnå dispensation, er beskrevet i artiklen: Nye afgørelser om opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet. De hidtil gældende regler er tunge at håndtere for mange virksomheder Elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale. Erhvervsstyrelsen har udgivet et supplement til bogføringsvejledningen som blev udgivet i 1999. Det nye supplement erstatter den gamle vejlednings kapitel 7 og 9 vedrørende elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale Regnskabsmateriale skal opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. arbejdstider og andre tjenstlige forhold, oplysninger om løn, skat, sygefravær og sygdomsperioder, oplysninger om andet fravær fra arbejdet, oplysninger om pensionsforhold. Opbevaring af regnskabsmateriale uden for Danmark Vi har i en artikel her på hjemmesiden tidligere beskrevet de temmeligt svære vilkår, der har hersket vedrørende muligheden for at opnå dispensation i forhold til bogføringslovens krav til opbevaring af regnskabsmateriale uden for Danmark

Så meget koster det, hvis du snyder i skat - og bliver opdaget. Udgivet af admin på 7. marts 2018. Så meget koster det at snyde i skat. bogfoeringsvejledning_-_elektronisk_opbevaring_af_regnskabsmateriale_og_offentlige_myndigheders_adgang_hertil-maj-2018-1.pdf. Nyt fra Revision Nordjyllan Reglerne for opbevaring i udlandet lempes. Fra den 1. marts 2015 vil elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet være tilladt uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlige myndigheder. Hidtil har hovedreglen været, at regnskabsmateriale skal opbevares her i landet

Ved opfyldelse af ovenstående betingelser slipper virksomhederne fremover for bøvlet med at indhente tilladelse til at opbevare regnskabsmaterialet i udlandet. Papirform. De begrænsninger, der i dag eksisterer for så vidt angår opbevaring af regnskabsmateriale på papir, videreføres uændret Antal arbejdstimer: Lønmodtagerens antal arbejdstimer for lønperioden skal være oplyst på lønseddlen, da det har betydning for ATP-bidraget, samt eventuel fremtidig beregning af offentlige ydelser som dagpenge, sygedagpenge, efterløn mv. Løn før skat: Bruttolønnen viser den aftalte løn, før der trækkes A-skat og Am-bidrag Mange virksomheder famler i blinde, når det kommer til lovlig håndtering af persondata på deres medarbejdere. Det er problematisk i forhold til overholdelse af persondataloven i dag, og med den nye EU-forordning kan sanktionerne være markant højere bøder ved overtrædelse af reglerne Stk. 4 Bilag, der vedrører registreringer fra før den 1. juli 1999, kan opbevares efter reglerne i § 21 i bekendtgørelse nr. 598 af 21. august 1990 om erhvervsdrivende virksomheders bogføring, årsregnskaber og opbevaring af regnskabsmateriale. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler Regler om opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale i udlandet tilpasses den virkelighed, som mange virksomheder i dag agerer i 1 / 2 / 2015 Med den vedtagne lovændring til Bogføringsloven vil der efter 1. marts 2015 ikke længere være krav o

Video: Regler om opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale i

Erhvervsankenævnets praksis vedrørende selskabers opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet Dato 11 jan. 2012 Henset til særligt udtalelserne fra SKAT og SØK, som blev tillagt afgørende vægt i afgørelserne, fik ansøgerne afslag på dispensation til at opbevare regnskabsmateriale i. Afskaffelse af krav om ansøgning til Erhvervsstyrelsen om opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet. Ændring således, at offentlige myndigheder kan få regnskabsmateriale, der opbevares i elektronisk form, udleveret eller indsendt i elektronisk format i stedet for udlevering i papirform Formålet med ændringen af bogføringsloven er at tilpasse reglerne til den digitale udvikling, hvor også Cloud-løsninger er blevet mere udbredte. De betingelser, der skal være opfyldt for at kunne foretage elektronisk opbevaring af regnskabsmaterialer i udlandet, er Opbevaring af regnskabsmateriale § 10. 1) Den bogføringspligtige skal opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af det pågældende regnskabsmateriale. Stk. 2 marts 2015, men også elektronisk regnskabsmateriale fra før denne dato, som tidligere har været opbevaret i Danmark. Regnskabsmateriale i elektronisk form Loven ændrer reglerne i bogføringsloven om opbevaring af regnskabsmateriale i elektronisk form. Formålet me

Bogføringsloven - Bekendtgørelse af bogføringslov

 1. dre der er tale om en kapitalejer, der tillige er medlem af ledelsen, idet det som nævnt må antages, at revisor har både ret og pligt til at udlevere regnskaber og andet regnskabsmateriale til medlemmer af ledelsen, idet.
 2. En opdatering af den tidligere bog Bogføring, regnskab og skat. Bogføringsloven og Mindstekravsbekendtgørelserne - en lovkommentar er blevet til ud fra de erfaringer, som forfatterne har indhentet i forbindelse med det lovforberedende arbejde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og fra den praksis med bogføring, opbevaring af regnskabsmateriale m.v., der i mange år har fundet sted ude i.
 3. Elektronisk regnskabsmateriale Fra den 1. marts 2015 vil elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet være tilladt uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlige myndigheder. Hidtil har hovedreglen været, at regnskabsmateriale skal opbevares her i landet
 4. Værdifuld viden om skat og moms Udlevering af materiale til SKAT En kort orientering om virksomhedens overvejelser og muligheder Skattemyndighederne har naturligvis til opgave at foreta-ge en gennemgang af den skattepligtige indkomst, kon-trol af grundlaget for momsafregning, sikre overholdelse af pligten til at indeholde A-skat mv

Ifølge bemærkningerne til den nye lov skal ændringen ses i lyset af den teknologiske udvikling, hvorefter virksomheder i øget omfang anvender it-systemer i deres administrative processer. Udarbejdelse af regnskab og opbevaring af regnskabsmateriale sker således i stigende grad i form af såkaldt cloud computing Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med SKAT og SØK nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på reglerne om opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet. Input vedrørende særlige problemstillinger fra medlemmer af FSR - danske revisorer er velkomne Anvendes af Hotjar for at se om en brugers data er udvalgt til at indgå i statistik/adfærdsanalyse. Session _vwo_uuid_v2.mybanker.dk: Visual Website Optimizer bruger cookies til at huske hvilke forskellige side-variationer, som en bruger har set, hvilke handlinger, som brugeren har udført, og til at huske hvorvidt brugeren er en del af en test §14 Den bogføringspligtige skal udarbejde en efter aktiviteternes art og omfang afpasset beskrivelse af registreringen af transaktioner og af opbevaringen af regnskabsmateriale. Beskrivelsen skal gøre det muligt for en person udefra med en rimelig viden om regnskab og den anvendte teknologi til enhver tid at følge, hvorledes registreringerne foretages, og hvorledes regnskabsmateriale. Elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet 23. Februar 2015. På baggrund af en ændring i bogføringsloven kan virksomheder fra 1. marts 2015 opbevare regnskabsmaterialer i elektronisk form i udlandet uden forudgående ansøgning til offentlige myndigheder, hvis virksomheden opfylder en række betingelse

Opbevaring af regnskabsmateriale § 10. 1) Den bogføringspligtige skal opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af det pågældende regnskabsmateriale Bogføringsvejledning - elektronisk opbevaring af bilag m.v. Udgivet af admin på 14. maj 2018 bogfoeringsvejledning_-_elektronisk_opbevaring_af_regnskabsmateriale_og_offentlige_myndigheders_adgang_hertil-maj-2018-1.pd

Bogføringsloven opstiller regler om bogføring for

2.6. Aflæggelse af regnskab 2.7. Opbevaring af regnskabsmateriale 2.8. Budget 2.9. 5% midler I det følgende foretages en mere detaljeret gennemgang af de forskellige typer af regnskabsopgaver, som de lokale kirkelige myndigheder varetager. En udtømmende liste over de lokale kirkelige myndigheders regnskabsopgaver o Udkast til Forslag til Lov om ændring af bogføringsloven (Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet) §1 I bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006, som ændret ved § 62 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 og § 5 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. § 12 affattes således: »Regnskabsmaterialet skal opbevares på en sådan måde, at. Du skal beholde dine forsikringspapirer, så længe din forsikring er aktiv, og 3 år efter som følge af forældelsesloven. Du kan anmelde skader med tilbagevirkende kraft, efter at din forsikring er ophørt. Der er forskel på tidsfristerne alt efter forsikringstypen, så forhør dig hos dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl. Skriftlige.

Hold dig opdateret inden for bl.a. skat og moms samt hvilke arrangementer vi afholder. Seneste nyt. Din guide til at salgsoptimere din virksomhed. Forfatter: Regler om opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale i udlandet tilpasses den virkelighed, som mange virksomheder i dag agerer i Kravene til opbevaring af regnskabsmateriale er præciseret Erhvervsstyrelsen har i et supplement til bogføringsvejledningen præciseret kravene til opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale. Hvis du enten opbevarer regnskabsmateriale elektronisk, eller hvis du overvejer det, så læs mere om præciseringen i artiklen

Opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale i udlandet

2.1 Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale Institutionens regnskabsmæssige registrering foretages med udgangspunkt i de gældende forskrifter. Registreringen omfatter økonomiske hændelser af betydning for institutionens aktivitet Bogføringsloven og opbevaring af data. Lempelse muligvis på vej! Bogføringsloven har en række bestemmelser om hvor og hvordan regnskabsmateriale skal opbevares. I loven er det anført, at data skal befinde sig i Danmark. Dog er der undtagelser; I Norge, Sverige, Finland og Island er det. Faglig nyhed Erhvervsstyrelsen har i maj 2018 offentliggjort et supplement til den eksisterende bogføringsvejledning fra 1999. Det nye supplement erstatter den gældende bogføringsvejlednings kapitel 7 og 9, for så vidt angår elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale

Opbevaring af regnskabsmateriale - parcelhus

Mercuria ApS er din bogholder og revisor, der betjener små og mellemstore virksomheder i København og omegn med bogføring, moms og regnskab til fast pris Skat vil suge alle informationer ud af dine servere. der er sket i forhold til udarbejdelse og opbevaring af regnskabsmateriale og forretningskorrespondance m.v., der er sket, siden de eksisterende kontrolbestemmelser blev indført 1 Udkast til Forslag til Lov om ændring af bogføringsloven (Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet) 1 I bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006, som ændret ved 62 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 og 5 i lov nr af 18. december 2012, foretages følgende ændringer: affattes således:»regnskabsmaterialet skal opbevares på en sådan måde, at det uden.

Krav til bogføring og regnskab som selvstændigt

Elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet Mandag, 23. Februar 2015. Formålet med ændringen af bogføringsloven er at tilpasse reglerne til den digitale udvikling, hvor også Cloud-løsninger er blevet mere udbredte BDO. Reglerne for elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale. Der er intet til hinder for, at virksomheder kan opbevare deres regnskabsmateriale elektronisk, hvis blot de offentlige myndigheder altid kan få onlineadgang til dette fra en computer i Danmar Kravene til, hvordan dit regnskabsmateriale skal opbevares, bliver ændret pr. 1. marts 2015. Det er vigtigt, at dit regnskabsprogram lever op til de nye regler, da du i sidste ende er den, som betaler regningen, hvis det ikke er i orden. Få et overblik over, hvad kravene er til din opbevaring af regnskab, og hvilken betydning ændringerne får for dig

Der har således i forlængelse af afgørelsen været en tendens til, at det ofte var muligt at opnå dispensation til opbevaring af elektronisk lagret regnskabsmateriale i udlandet, når opbevaringslandet var et land inden for EU, og der var etableret en online-adgang til at tilgå det elektroniske materiale fra virksomheden i Danmark Folketinget har den 22. januar 2015 endelig vedtaget en lov om ændring til bogføringsloven, som skal træde i kraft den 1. marts 2015. Bird & Bird har tidligere skrevet om ændringerne, hvor udgangspunktet med lovændringen er en tilpasning til den digitale udvikling således, at det er muligt at opbevare regnskabsmateriale elektronisk både her i landet og i udlande

Læs evt. mere hos Skat om den generelle definition af spekulation, og mere specifikt i forhold til kryptovaluta her. Opgørelse af gevinst og tab Det fremgår af spekulationsreglerne, som i øvrigt stammer helt tilbage fra statsskattelovens §5 fra 1922, at en eventuel fortjeneste skal være realiseret, før man skal beskattes 2.6. Opbevaring af regnskabsmateriale Regnskabsmateriale er det samlede materiale, der dokumenterer bogføringens udførelse og verificerer dens rigtighed og nøjagtighed. Regnskabsmaterialet skal opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår, og i øvrigt i henhold til Bekendtgørelse af bogføringslov Indberetning af fradrag til årsopgørelsen for 2013. Opbevaring af regnskabsmateriale uden for Danmark 20. januar 2014. Ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen. Omvendt betalingspligt 17. januar 2014. Nyt regelsæt fra 1. juli 2014. Udenlandsk indkomst - penge tilbage fra SKAT? 5. januar 2014. En skattefri nytårsgave! Befordringsfradraget falder.

Opbevaring af regnskabsmateriale-arkiv - Momsvide

regnskabsmateriale, der opbevares i elektronisk form, udleveret eller indsendt i elektronisk format i stedet for udlevering i papirform. For så vidt angår regnskabsmateriale, som alene op-bevares i papirform, og dermed ikke i digital form, vi-dereføres de nugældende begrænsninger med hensyn til opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet Opbevaring af regnskabsmateriale 28. marts 2018 Virksomheden skal sørge for, at der sker korrekt opbevaring af regnskabsmateriale, herunder blandt andet bilag og kasseoptællinger Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. januar 2015 Forslag til Lov om ændring af bogføringsloven (Opbevaring af regnskabsmateriale m.v.) § 1 I bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006, som ændret ved § 62 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 og § 5 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, foretages følgende. Nyheder og Faglig Viden. Aktuel faglig viden om revision, regnskab, skat, moms og afgifter, rådgivning og IT. Vi deler vores faglige viden med dig i forskellige formater: artikler, publikationer, arrangementer, mv

Lønsedlen er lønmodtagerens kvittering for, at der er betalt A-skat og AM-bidrag. Alle beløb på lønsedlen skal stemme overens med ansættelseskontrakten eller den gældende overenskomst. Ved udarbejdelse af lønsedlen er det lovpligtigt, at følgende informationer oplyses. 1. ARBEJDSGIVERS OPLYSNINGE 1.2 Den overordnede retlige ramme for lagring og opbevaring af personoplysninger i Organisationen er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Når vi varetager dit bogholderi, holder vi styr på den løbende bogføring, og du har derfor altid et godt overblik over dit regnskab og dermed styr på, hvordan det økonomisk går i din virksomhed. Vi hjælper dig med at leve op til lovgivningens krav til bogføring samt opbevaring af regnskabsmateriale. Forebygger en effektiv revisio Generel information K øbsfakturaen er dokumentation for et indkøb og danner grundlag for opgørelsen og dokumentationen vedr. moms fradraget.. Et af hovedprincipperne i momslovens regnskabsbestemmelser er en generel pligt til at udstede faktura over leverancer af varer og momspligtige ydelser udarbejdes en arkiveringsversion af kommunens intranet og internetside, men det kan blive meget besvær-ligt og omkostningskrævende for kommunen. Hvordan finder man ud af, om et it-system skal bevares? Der er lavet et diagram, når man skal finde ud af, om et it-system efter 2007 er bevaringsværdigt, eller om det kan kasseres (se figur 1) Bille & Buch-Andersen A/S, Albertslund. 84 Synes godt om · 21 har været her. Bille & Buch-Andersen A/S er en moderne revisionsvirksomhed, der primært..

populær: