Home

Hvorfor blev grundloven indført

Valgbarhed: Folketinget og Landstinget: Krav for at have stemmeret: - + 30 år - Født i Danmark. - Kun mænd. - Skal have eget hjem. - Må ikke have været i tjeneste hos andre Derfor grundloven Så selv om vi ikke tænker over det til daglig, spiller grundloven en væsentlig rolle i samfundet og for os alle i hverdagen. Den er en forudsætning for, at vores demokrati fungerer. Derfor er det også vig­ tigt, at vi interesserer os for, hvad der står i grundloven. Hvorfor har vi en grundlov? Grundloven giver os nogle. Er igang med historie og har været igang med at søge på google, men kan intet finde. Så nogen der kan hjælpe? 1) Hvorfor blev grundloven indført? 2) Hvilke

Grundloven blev også ændret således, at parlamentarismen formelt blev indført i Danmark. En parlamentarisk styreform betyder, at regeringen ikke må have et flertal i Folketinget imod sig. Dette princip var blevet fulgt siden systemskiftet i 1901, men nu blev det skrevet ind i grundloven I Frankrig og flere andre lande havde folket forsøgt at få magten vristet fra konger og kejsere gennem revolutioner. Om danske Frederik 7. havde de revolutioner i tankerne, da han i 1849 overgav sin ellers enevældige magt til folket, er ikke til at sige Men hvordan blev grundloven egentlig indført? Fra 1660 til 1848 havde Danmark enevælde og i 1700-tallet begyndte modstanden mod enevældet at ulme rundt om i Europa. Befolkningerne stillede krav om, at folket skulle være med til at bestemme, hvordan deres land skulle styres, og flere steder blev monarkiet væltet og erstattet af en republik Den blev indført 5. juni 1849 (junigrundloven) og er ændret i 1855, 1866, 1915, 1920 og 1953 og søgt ændret i 1939. Den er den højeste lovgivning i Danmarks Rige. Grundloven er ikke den eneste lov med grundlovsrang Grundloven erklærer intet om at al magt udgår af folket, at folket er suverænt. Folkestyret blev altså ikke indført i 1849, og det skete heller ikke da grundloven blev revideret i 1953. Grundloven bruger slet ikke ordet folkestyre eller proklamerer at Danmarks skal være et demokrati, det græske ord fo

Med Junigrundloven blev der indført en række demokratiske frihedsrettigheder, men de omfattede som nævnt ikke tyende, dvs. tjenestefolk i byen og på landet. Tyendeloven i 1854 førte til en række forbedringer, men tyendet var fortsat underlagt eksempelvis herremanden og bonden, der havde revselsesret over tyendet -Der blev indført betinget kvindelig arvefølge. Det betød, at prinsesse Margrethe exceptionelt fik lov til at efterfølge sin far på tronen.-I visse tilfælde kunne overnationale myndigheder bestemme i stedet for folketinget. Den lov fik stor betydning, da Danmark i 1972 blev medlem af EF (som i dag hedder EU) At kunne ytre sig frit om sine tanker er i dag en menneskeret. I gamle dage kunne man blive dræbt, hvis man mente noget andet end kongen eller kirken, men da Danmark i 1849 blev et demokrati og fik sin første Grundlov, blev der indført ytringsfrihed i landet

Hvorfor blev grundloven indført? by Lukas Dreyer on Prez

Kanonpunktet Grundloven 1849 kan integreres i et tema, hvor man arbejder med forskellige styreformer. I arbejdet med kanonpunktet Grundloven 1849 er det relevant at perspektivere til andre kanonpunkter som Statskuppet 1660 og Kvinders valgret. I de forskellige nedslag kan man undersøge, hvorfor denne styreform blev indført, o Med grundlovens indførelse den 5. juni 1849 fik Danmark sin første demokratiske forfatning, og der blev indført almindelig valgret. Revisionen af grundloven i 1866 betød, at den økonomisk svageste del af de stemmeberettigede mistede politisk indflydelse

Video: Derfor grundloven - ft

Samtidig blev der indsat en bestemmelse, hvorefter kongen ikke uden Rigsdagens samtykke kunne erklære krig eller slutte fred. I 1939 vedtog Rigsdagen en ny grundlov, men den blev forkastet, da den ikke opnåede den tilstrækkelige opbakning ved folkeafstemningen. Grundloven fra 1915/20 var derfor den gældende under 2. Verdenskrig Grundloven i 1849 blev skabt på baggrund af en blodig borgerkrig. Den øgede friheden, men den gav ikke politisk lighed med lige stemmeret til alle voksne. Først i 1901 fik vi stort set gennemført parlamentarismen, så vi fik regeringer, som ikke havde folketingsflertallet imod sig. Først i 1901 fik vi hemmelige afstemninger Selvom parlamentarismen først blev skrevet ind i Grundloven i 1953, var det parlamentariske princip fra 1901 dansk statsskik og fik efterhånden status af en retssædvane og blev dermed en del af forfatningen. Dette betød, at man i Folketinget ikke kunne have et flertal mod sig, hvis man skulle danne regering 1. Hvilke paragraffer (§) i grundloven taler de unge om i klippet Kend din ret? Gå ind i grundloven og find paragrafferne. I grupper: 2. Lav jeres eget lovforslag (det kan være et forslag til elevrådet, byrådet eller Folketinget). Fælles: Hver gruppe forbereder en tale, hvor der argumenteres for, hvorfor netop jeres lovforslag skal.

Hvorfor blev grundloven indført? - Skrevet af Natascha Søgaar

  1. hvorfor blev grundloven til; Hvornår blev reglen over kontanthjælps loftet ændret i for hold at være på barsel ? jeg ved, at en af grundene til at grundloven blev lavet, var at opnå magtens tredeling, men er der flere grunde til at grundloven blev lavet.
  2. De nationalliberale blev ved et stort folkemøde d. 20. marts enige om en række krav til den nye kong Frederik 7., og dagen efter imødekom kongen disse krav. Et af kravene var, at de nationalliberale skulle indgå i en ny regering, og således fik Danmark året efter, den 5. juni 1849, sin første frie forfatning: Grundloven
  3. 1915: Kvinder får stemmeret i Danmark Demokratiet blev indført med grundloven i 1849. 66 år skulle der gå, før kvinderne blev en del af demokratie
  4. Reglerne blev dog lempet under enevælden, og religionsfrihed indførtes ved Grundloven af 1849. I Sverige blev det fra 1860 muligt at udtræde af statskirken under visse betingelser, men egentlig religionsfrihed blev først indført ved lov i 1951
  5. Hvorfor blev konfirmationen indført i den kristne kirke? Hvordan foregik konfirmationsforberedelsen i 1700- og 1800-tallet? Hvorfor og hvordan blev konfirmationen brugt til at disciplinere befolkningen i 1700- og 1800-tallet? Hvordan har ceremonierne omkring konfirmationen ændret sig

Der er blevet foretaget flere ændringer i grundloven, siden den blev underskrevet i 1849, og allerede i 1866 blev den ændret. De sikrede at de rigeste havde flertal i landstinget, ved at indføre et indviklet valgsystem GOD GRUNDLOVSDAG. Ved du, hvorfor vi fejrer grundlovsdag? Det gør vi, fordi Grundloven blev indført på denne dag i 1849. Den markerer starten på vores moderne demokrati med uafhængige domstole, der behandler alle ens - uanset økonomi, hvem du kender eller hvilket parti, du stemmer på , Hvornår blev Grundloven indført., Hvad kæmpede Peter Sabroe for?, Hvad arbejdede Hal Koch som?, Hvor og hvornår opstod demokratiet Grundloven fra 1849 gav Færøerne to medlemmer af Rigsdagen. Island fik samme tilbud, men takkede nej, da mange islændinge mente, at det så ville blive sværere at få selvstændighed. Grønlænderne blev i 1849 ikke betragtet som nogen, der kunne eller skulle deltage i demokratiet HVORFOR FEJRER VI GRUNDLOVEN? Selv om Grundloven er gammel, er den stadig helt aktuel - hver dag og for os alle sammen. For Grundloven sikrer: ☝️ Din ytringsfrihed ☝️ Din forsamlingsfrihed ☝️ Din foreningsfrihe

Et forslag om at folketingsmedlemmer ikke kan stemme om noget, der vil være til gavn eller ulempe for dem selv, som folketingsmedlemmer; dvs. afsteminger om ting der kommer den almindelige borger til gode eller ulempe er okay, selvom de også er borgere, men f.eks. hvor meget de skal have i løn, hvornår de har optjent pension osv., det skal ikke afgøres af folketinget Det danske folkestyre blev konstitutionelt grundlagt med vedtagelsen af den danske Grundlov i 1849. Grundloven er i sin nuværende form vedtaget den 5. juni 1953, men går i sine hovedtræk tilbage til lovteksten fra 1849, da Den Grundlovgivende Rigsforsamling vedtog loven som udtryk for landet

hvornår blev grundloven indført? click the card to flip it. tap the card to flip it. 1849. click the arrows below to advance. tap the arrows below to advance Nej, man må kun tro på de religioner der er statsanerkendte. ? Ja, så længe man ikke med sin religion, bryder andre af landets love. ? Nej det er kun Kristendommen der er tilladt, men man ser igennem fingre med andre store religioner som Budisme, Hinduisme og Islam Hvorfor hedder det Grundlovsdag, og er det egentlig en helligdag? Få svarene her. På Grundlovsdag fejrer vi den danske grundlov, som blev indført den 5. juni 1849, og skiftet fra enevælde til demokratisk stat. Grundlovsdag falder altid 5. juni og er faktisk det tætteste, vi kommer på en dansk nationaldag o Det blev mindre demokratisk i og med, at det var en højere klasse (velhavende folk), som blev valgt ind i Rigsdagen 3. Forsøg at komme med forklaringer på, hvorfor Grundloven skulle revideres efter blot 17 år. • De velhavende er utilfredse med Grundloven, fordi bønderne for lov til at stemm

Revolution i Frankrig; Frederik 7. 1849; rigsdag, hvor godt 15 % af befolkningen havde stemmeret; Junigrundloven blev vedtaget under treårskrigen 1848-5 Hvorfor blev børnechecken indført? flaks Der er så meget tale om at den skal afskaffes, for det skal ikke kunne betale sig at få børn. Hæ, hæ. Jeg vil vove den påstand at det absolut ikke økonomisk kan betale sig at få børn. Så at áfskaffe den på det grundlag er noget tyndt. Men jeg undre mig over hvorfor den belv indført

Grundloven faktalin

Grundloven 1849 - portals

Grundloven blev indført i 1849 og den var starten på Danmarks rejse mod demokrati. Med grundlovens indførelse blev den udemokratiske enevælde ophævet. Man delte magte i tre: den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt Hvorfor blev grundloven indført? 500. københavnere og politibetjente. Hvem blev ramt? 500. ville de have muligheder for selv at løse problemer med deres chefer. Dengang Grundloven blev indført, var der flere begrænsninger på demokratiet. Det var fx ikke alle, der kunne stemme. Kun mænd, der var over 30 år og havde en vis formue, kunne stemme til valget. Kvinder, tjenestefolk og folk, der sad i fængsel, havde ikke stemmeret HVORFOR grundloven blev udformet som den gjorde har sin rod i tidens politiske forhold. Med overgangen fra monarki til demokrati ønskedes en grund(lov) der kunne forhindre at magten igen kom til at ligge hos en enkelt person eller klike

HVORFOR FEJRER VI GRUNDLOVEN? Selv om Grundloven er gammel, er den stadig helt aktuel - hver dag og for os alle sammen. For Grundloven.. Hvorfor fejre Grundlovsdag? Grundloven blev indført den 5. juni 1849 og er det tætteste vi kommer på en nationaldag. Selvom Grundloven er gammel, er den stadig helt aktuel - hver dag og for os alle sammen. For Grundloven sikrer din ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, foreningsfrihed og religionsfrihed

Grundloven med forklaringer / Folketinget - ft

- Folkekirken blev indført med Grundloven, og det var første gang ordet blev brugt i en officiel juridisk bindende tekst, fortæller han. Religionsfrihed fik betydning for kirken Med Grundloven blev blandt andet ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og religionsfriheden sikret, og især religionsfriheden fik ifølge Anders Holm stor betydning. * Hvorfor blev grundloven ændret i 1915? a) Det skete som følge af det såkaldte systemskifte, der markerer overgangen fra kongevalgte regeringer til regeringer baseret på Folketingets flertal. b) Det skete på grund af genforeningen med Sønderjylland Med grundloven i 1849 var der indført forsamlings- og religionsfrihed. Borgerne havde nu ret til at forene sig i samfund, for at dyrke Gud på den måde som det stemmer med deres overbevisning (§ 81). Kirken var nu ikke længere en statskirke, men begrebet folkekirke blev indført Sommertid blev indført første gang i Østrig og Tyskland 30. april 1916 for at spare energi og dermed olie, som var knap på grund af 1. Verdenskrig. En række europæiske lande, herunder Danmark, fulgte trop 21. maj samme år. Sommertid kom igen under 2. Verdenskrig, men først fra 1980 blev sommertid fast i Danmark

Danmarks Riges Grundlov - Wikipedia, den frie encyklopæd

Den dom betød, at forældre, hvis børn er statsborgere i et EU-land, kan få ophold. Aktuelt handlede sagen om børn, der blev født i Belgien af asylansøgere, der senere blev afvist. I princippet kan landene dog lade være at følge dommene. Det vil dog ikke være velset og vil medføre bøder. Men det fører ikke til eksklusion Siden Danmark blev medlem af EF i 1972, har debatten om en ændring af grundloven og EU hængt uløseligt sammen i den danske Europadebat. Hver gang, der har været traktat-revisioner i EU, har EU-modstanderne troligt brugt argumentet om, at EU-samarbejdet strider mod den danske grundlov Stavnsbåndet blev indført den 4. februar 1733. Denne lov blev indført af Christian VI. Det var en lov, der sagde, at alle mænd fra 14-36 år ikke måtte forlade deres hjemstavn, deraf navnet. Dette skulle sikre, at der var nok mænd til landmilitsen, det vil sige til bondehæren * Hvorfor blev grundloven ændret i 1915? a) Det skete som følge af det såkaldte systemskifte, der markerer overgangen fra kongevalgte regeringer til regeringer baseret på Folketingets flertal. b) Det skete på grund af genforeningen med Sønderjylland. c) Det skete for blandt andet at give. Grundloven i 1849 blev startskuddet til det demokrati, vi kender i dag, men i den første udgave var det kun et fåtal af befolkningen - omkring 14 procent - der måtte deltage i demokratiet

Grundloven - leksikon

Som noget nyt blev der indført en moderskabsydelse, som alle kvinder fik, så snart kommunens socialforvaltning fik besked om fødslen. I 1970 fik selvstændige erhvervsdrivende kvinder også ret til dagpenge i 4 uger. Reglerne om barselsydelser blev i 1972 overflyttet til Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Desuden havde magtforholdet i mellem stænderne ændret sig meget efter Svenskekrigene midt i 1600-tallet. Men for fuldt at kunne forstå hvorfor enevælden blev indført i Danmark, er man nødt til at kigge tilbage på begivenhederne fra Grevens fejde i 1534-35 og reformationen i 1536 Landstinget blev først nedlagt i 1953 og grundloven gennemgik ikke den helt store revision i forhold til ministrenes ansvar overfor befolkningen. Ministre er ansvarlige over for andre ministre. Hvilket da også giver mening, hvis det holdes in mente, at grundloven ikke blev indført med tanken om at hele befolkningen skulle have stemmeretten Grundlovsdag er dagen, hvor vi fejrer den danske Grundlov, som blev indført den 5. juni 1849. 14/12 2017 15:33 Med grundloven skiftede Danmark fra enevælde til en demokratisk stat. Grundlovsdag falder altid 5. juni og er det tætteste, vi kommer på en dansk nationaldag

Det danske demokrati, efter 1849 - Aarhus Universite

»Man burde udvide de sociale rettigheder i Grundloven. De ting, der står skrevet om bolig, arbejde, og undervisning i Grundloven i dag, er hensigtserklæringer, ikke rettigheder, man kan stå på over for staten. Det synes jeg, man skal lave om, så det bliver til rigtige rettigheder.« — Hvorfor det? »Så vi ikke bare har ret til demokrati Historien om hvorfor vi holder jul 3 af 6 Det første juletræ blev tændt i København i 1811. Det første julekort blev sendt i 1843. I dag befinder det sig på Britisk museum i London. I Danmark blev det første julekort sendt i 1870. Adventskransen kommer i 1900 tallet, fra Tyskland. Det første udendørs juletræ blev tændt i København 191 Find de paragraffer i grundloven, som omhandler vores frihedsrettigheder og pligter. Se evt. her: Grundloven giver os rettigheder Gå sammen i grupper a tre. Gennemgå paragrafferne igen én ad gangen, og diskuter, hvad de enkelte frihedsrettigheder og pligter betyder for jer og jeres liv

Grundlovsændringen i 1953 Samfundsfag D

Ændrer man på tronfølgen ikke ud fra generelle principper, men ud fra særlige hensyn til specifikke enkeltpersoner, har man i virkeligheden ophævet idéen om et konstitutionelt monarki og i stedet indført en slags præsidentielt pseudo-monarki med frit valg. Det er uhyre svært at få ændret grundloven At kvinderne, de fattigste og de yngste blev holdt uden for indflydelse, og at man yderligere stækkede den folkelige indflydelse gennem det øvre kammer, Landstinget, var en pris, der blev betalt med tilfredshed. Man talte i den første eftertid om forfatningen som indskrænket monarki, ikke som et demokrati Hvorfor skal alt muligt ødelægges HVER gang!? Hvad har en bil - container - butiksrude - opgange osv gjort!? Det går kun ud over uskyldige mennesker! Hav dog lidt pli og tag jer sammen! Hvis det var min søn eller datter der rendte rundt derinde og lavede ballade på den måde blev de sku sendt væk i lang tid! Grundloven blev underskrevet af kong Frederik den 7. og trådte i kraft 5 juni 1849. Den dag fejres stadig Grundlovsdag, fordi der blev indført demokrati den dag. Grundloven er Danmarks vigtigste lov. Alle de love der bliver vedtaget i Folketinget må ik Siden 1849 er Grundloven nemlig ikke blevet ændret. Der er snarer blevet tilføjet flere love til den. De love, der blev nedfældet dengang, står stadig ved deres magt den dag i dag. De vigtigste pointer i Grundloven. Når det kommer til, hvad der helt konkret står i Grundloven, er der en masse gode pointer, man kan tage fat på

Få Grundloven af Bertel Nygaard som bog på dansk - 9788771843644 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com I 1953 havde vi altså en folkelig sag, som gjorde det muligt at nedlægge Landstinget og gradvist få nedsat valgretsalderen. Valgloven blev pillet ud af grundloven, hvorfor det ikke længere krævede en helt ny grundlov at sætte aldersgrænsen ned. Som en fremsynet paragraf indførtes paragraf 20 stk.1 Det er ikke alle der har en digital parkeringsskive, hvorfor det er vigtigt at inkludere den i sine overvejelser omkring sommertid og vintertid. Hvis du har en digital parkeringsskive, skal du stadig være bevidst om, at den kan svigte. Hvis den forkerte dato er indtastet, så medregnes sommertid og vintertid ikke på de rigtige datoer I løbet af 1600-tallet blev der således af økonomiske grunde indført religionsfrihed for både jøder, katolikker, calvinister osv. i f.eks. Fredericia, Glückstadt og Altona samt i en vis udstrækning også i København. I Fredericia blev i 1674 bygget den første katolske kirke efter reformationen

Hvert år fejrer vi dagen for, at enevælden blev afskaffet og demokratiet indført i kraft af Grundloven. Men i hvor høj grad er demokratiet en kristen opfindelse? Når vi fejrer grundlovsdag den 5. juni, mindes vi den forfatning, som kong Frederik den 7. skrev tilbage i 1849, der betød, at Danmark fik et folkestyre I Danmark blev som det eneste enevældige land i perioden rigstænderne formelt afskaffet med Kongeloven af 1665, og disse holdt derfor deres sidste møde i 1660 hvor de overgav den enevældige magt til kongen. Enevælden i Danmark-Norge blev indført efter en række politiske uroligheder i 1660 under Frederik d. 3 Det var et demokratisk tilbageskridt, men folkestyret var dog en realitet og enevældens epoke endegyldigt forbi. Vedtagelsen af grundloven i 1849 havde haft stor folkelig opbakning, og grundlovsdagen 5. juni blev en national mærkedag

Grundloven blev indført Demokratiet blev indført med grundloven, og DK fik sit første folkevalgte parlament. 1886. Lovforslag om kommunal stemmeret til kvinder. Hey..Skal op i mundtlig historie i morgen, 1.G årsprøve, og skal lige have et par ting på det rene.Vi har der her enevælge i Danmark hvor kongen bestemmer, men folk begynder så småt at blive utilfredse og vise det. Christian d.8 havde under hele sin magt tænkt på demokratiske fornyels.. I 1961 blev Viebæltegård til et forsorgshjem, hvor trængende kunne komme og gå frivilligt. Pigtråden blev taget ned. Viebæltegaard lukkede i 1974 efter at Svendborg Amt og Odense Amt blev lagt sammen til Fyns Amt. Man samlede forsorgen på Fyn i Store Dannesbo ved Odense og de sidste beboere flyttede ud * Hvorfor blev grundloven ændret i 1915? a) Det skete som følge af det såkaldte systemskifte, der markerer overgangen fra kongevalgte regeringer til regeringer baseret på Folketingets flertal. b) Det skete på grund af genforeningen med Sønderjylland. c) Det skete for blandt andet at give kvinder og tjenestefolk stemmeret

Hvorfor havde alle ikke stemmeret i Grundloven af 1849? Hvordan er gået med demokratiet i Danmark siden da? Hvorfor anvender nogle stater stadig diktatur? Spørgsmålene er egnede til at indgå i en problemstilling. Det første spørgsmål afgrænser delemnet til en bestemt tid og et bestemt sted Skriv et svar til: Hvorfor blev grundloven oprettet? Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind. Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger

Video: Ytringsfrihed (Faktalink light) faktalin

Grundlovsrevisionen 1866 - portals

I Danmark derimod gælder grundloven fra 1849 fortsat. Små ændringer blev indført i tidens løb: f.eks. i 1920 (genforeningen med Nordslesvig) og 1953 (da Landstinget blev nedlagt). Disse ændringer er ikke omfattende. Størsteparten af den gældende grundlov er identisk med grundloven fra 1849 Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidlig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven. Af forsikringsakten udstedes tvende ligelydende originaler, af hvilke den ene overgives folketinget for at opbevares i sammes arkiv, den anden nedlægges i rigsarkivet

Danmark - forfatning Gyldendal - Den Store Dansk

Berlin fik ikke D-marken med det samme, der skulle dog kun gå 23 dage, så var der også D-mark i Berlin. D-marken blev indført i den franske, amerikanske og britiske zone, også kaldt Vestberlin. Den sovjektiske zone fik navnet Østberlin (DDR) Grundloven er blevet ændret flere gange siden, men mange af de paragraffer, der blev indført i 1849, gælder stadig. Her på sitet kan du læse om personerne bag Grundloven, forløbet forud for Grundloven, hvad der står i Grundloven, og hvad den betyder i hverdagen Grundloven fastslår den private ejendomsrets ukrænkelighed, og i 1857 blev næringsfrihedsloven indført, der gjorde det tilladt for alle ustraffede danske borgere at etablere virksomhed, købstædernes særlige privilegier blev ophævet og lavsvæsenet blev der ligeledes gjort op med. Grundloven udgjorde kapitalismens politiske indtog i Danmark Hører du også til dem, der drager nytte af en halv eller hel fridag - men som ikke ved, hvorfor vi fejrer grundlovsdag med flag, fri og talter - så er der her lidt bonusinfo til dig. Grundloven er den vigtigste lov i Danmark. Den sikrer os rettigheder som ytringsfrihed, personlig frihed og forsamlingsfrihed Grundloven: Der skal være regler så der ikke kommer kaos i et samfund. Alle lovene der bliver vedtaget i folketinget, må ikke modstride grundloven. grundloven blev underskrevet af kong Frederik den 7. og trådte i kraft 5. juni 1849, indførte demokrati i DK. Vi fejrer det den dag hvert år. Grundloven består af 89 paragraffer

populær: