Home

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2016

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat voimaan 1.4.2018. 28.3.2018 28.3.2018 Properta Ajankohtaista , Uutiset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on laadittu varmistamaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa omaisyhteistyötä, jolle valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet antavat sisältöperustaa. Nykyinen eduskunta on ottanut kantaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin joulu-kuussa 2016 antamassaan vastauksessa maakuntakaavojen vahvistamismenettelyn lopetta-mista koskevaan maankäyttö- ja rakennuslain muutosesitykseen

Työ valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamiseksi käynnistyi helmikuussa 2016. Työ tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Ensimmäistä kertaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet annettiin vuonna 2000, ja ne tarkistettiin vuonna 2008. Tavoitteiden oikeusvaikutukset säilyvät uudistuksessa ennallaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Lain 22 §:n mukaan valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Tavoitteilla määritetään valtakunnallisesti merkittävät alueidenkäytön linjaukset, jotka on otettava huomioon sekä kaavoituksessa että valtion viranomaisten toiminnassa kaikkialla Suomessa Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet täsmensivät tässä tapauksessa konkreettisesti kaavalle asetettavia vaatimuksia arvioitaessa kaavan sisältövaatimusten täyttymistä ja erityisesti sen kohtuullisuutta maanomistajan kannalta Yhdyskuntarakennetta ja palveluita koskevat maakuntakaavaratkaisut KHO /2259 (Etelä-Savon maakuntakaava. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kohta 4.4 ja 4.5 . Päätös, josta valitetaan. Ympäristöministeriö 10.4.2014 nro YM6/5222/2012. Asian aikaisempi käsittely. Kymenlaakson liiton maakuntavaltuusto on 11.6.2012 (§ 6) hyväksynyt Kymenlaakson energiamaakuntakaavan

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat

 1. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin
 2. en lainmuutoksen yhteydessä ja ympäristöhallinnon roolin muuttu
 3. Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- Lisätiedo

Ympäristöneuvos 20.4.2016 Timo Turunen VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN UUDISTAMINEN - Taustamuistio yhteistyöryhmän kokoukseen 27.4.2016 1. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoitus Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alu (17.6.2016/482) Asianomaiselle Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta Tämä painottaa entisestään kaavoituksen ennakoivaa ja vuorovaikutteista viranomaisyhteistyötä, jolle valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet antavat sisältöperustaa. Ympäristöministeriö asetti 17.3.2016 yhteistyöryhmän ohjaamaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamista • Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. 3.2.2016 3 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet • Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen.

asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), maakuntakaava, yleiskaava, osayleiskaava ja asemakaava. Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen Posts about valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet written by epely. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen blogi Näkökulmia elinkeinoelämään, liikenteeseen ja ympäristöön Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla MRL:n muutos 2016 poisti maakuntakaavojen alistamistarpeen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 4.3.2013/796 otettiin kantaa poikkeamisen edellytyksiin tulvavaara-alueella Päätöksen lyhyt ratkaisuselostus kuuluu seuraavasti: Rakennushankkeessa oli kysymys asuinrakennuksen rakentamisesta joen rantavyöhykkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) muodos-tavat maankäytön suunnittelun ylimmän tason. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunna

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelussa kaikilla kaavatasoilla. Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkit- joilla suunnittelu on käynnissä tai aiotaan käynnistää vuoden 2016 aikana. YHTEYSTIEDO Kaavatyön valmistelu aloitettiin kesän 2016 aikana luonto- ja kulttuuriympäristöselvityk-sillä. Kaavatyö tuli vireille maaliskuussa 2017. Vuoden 2017 keväällä alueella tehtiin 3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on vahvistanut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 1.3.2009. Valtakunnal-listen alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisten merkittävien seikkojen huomioon ottaminen siten, että edistetään niiden toteutumista Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat valtioneuvoston hyväksymiä suuntalinjoja maankäy- Vuoden 2016 aikana saatettiin vireille yksi asemakaavan muutoshanke, Kaupan suuryksiköitä koskevan asemakaavan muutoshankkeen, jonka luonnos oli julkisesti nähtävillä 3.5.-3.6. alueidenkäyttötavoitteet • Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta • VAT täsmentää ja syventää maankäyttö- ja rakennuslain yleisi 31.10.2016 Sivuja XI + 86 s. Tiivistelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) mukaista suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on muun muas-sa tukea kestävää kehitystä ja varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioo Maankäyttö- ja rakennuslaki ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön MAL-aiesopimus 2016 -2019 valmistellaan syksyn 2015 aikana ja sen sisältö otetaan huomioon tulevass

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio YM001:00/2016 8

 1. Maankäyttö- ja rakennuslaki ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön Kesällä 2016 siirryttiin seudulliseen joukkoliikennejärjestelmään
 2. Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2016. Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. muutetaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (347/2005) 1 § seuraavasti
 3. 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ohjaavat kaikkien kaavatasojen (asema-, yleis- ja maakuntakaavat) suunnittelua. Niiden avulla valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteet koskevat alue
 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) on ryhmitelty asia-sisällön perusteella kokonaisuuksiin. Suunnittelualueen ranta-ase-makaavan laadinnan kannalta keskeisiä tavoitteita ovat: 1. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu • Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaiste

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vievät

KAAVOITUSKATSAUS 2016 3 KAAVAJÄRJESTELMÄ Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennus-laissa (MRL) määriteltyä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakuntakaa-van, yleiskaavan ja asemakaavan ohella. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-teet voivat koskea asioita, joilla o Valtakunnalliset Työpajapäivät 27.-28.4.2016. Valtakunnalliset Työpajapäivät järjestetään 18. kerran Lappeenrannassa Holiday Club Saimaa -kylpylähotellin tiloissa. Vuonna 2016 päiviin on ensimmäisen kerran yhdistetty myös etsivän nuorisotyön valtakunnalliset päivät KAAVOITUSKATSAUS 2015-2016 4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti vuonna 2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelussa. Tämä koskee kaikkea kaavoitusta. Tavoitteiden tarkistaminen on tehty ja tarkistetut tavoitteet tulleet voimaan 1.3.2009 luku oli vuoden 2016 lopussa 9 865 henkilöä (31.12.2016). Tilastokeskuksen väestöennusteen mu- Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edistävät ympäristön kestävää kehitystä, erityi-sesti siirtymistä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan. Ne.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-denkäytön suunnittelujärjestelmää. pungissa noudatetaan 1.3.2016 voimaan tullutta rakennusjärjestystä, linkki internet-sivuille Lämpimästi tervetuloa. Vuoden 2016 valtakunnalliset LUMA-päivät järjestetään Lahdessa 6.-8.6.2016.. Osallistumismaksuttoman tapahtuman kohderyhmänä ovat. kaikki matematiikkaa, luonnontieteitä (ympäristö- ja luonnontietoa, biologiaa, fysiikkaa, kemiaa, maantietoa/maantiedettä), tietotekniikkaa ja teknologiaa opettavat opettajat kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 276-P27640 . Osallistumis- ja arviointisuunni-telma I (I) Susanna Paananen 27.6.2016 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 5.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

2016 -2017 Alueiden käytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa, joka käsittelee pääasiassa loma-asutukse Aluenro 220826 Hyväksytty 5.9.2016 Asemakaavan muutoksen selostus 2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat erityi-sesti seuraavat tavoitteet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakuntakaava Valtioneuvosto hyväksyy VALMISTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Työohjelma Oulussa on keväällä 2016 hyväksytty koko kunnan käsittävä Uuden Oulun yleiskaava 25.5.2015, päivitetty 31.5.2016 ja 8.11.2016 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Puh. 010 4090, www.fcg.fi Y-tunnus 2474031-0 Kotipaikka Helsinki . 3.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet . Niskanperän osayleiskaavaa koskevat seuraavat erityistavoitteet

Marja Ekroos, valiokuntaneuvos valiokunnan sihteeri p. 09 432 2089, 050 550 7541. Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos valiokunnan apulaissihteeri p. 09 432 2081, 050 303 1632. Jaana Pesonen, valiokuntakanslian sihteeri p. 09 432 2090. Sari Urjansson, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät) p. 09 432 723 huomioidaan Valtioneuvoston päätös 25.2.2016 valtakunnallisista alueiden kehittä- Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet päivittyvät niin harvoin, että maakunta-kaavat ehtivät hyvin uudistua riittävässä tahdissa ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2016 3 / 12 ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaa-va sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Suunnittelujärjestelmästä ja sen si

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista

 1. • valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet • kaavoitus: maakuntakaava, yleiskaava, asemakaava • maakuntasuunnitelmat ja - ohjelmat, seutu- ja kuntastrategiat • kunnan maapolitiikka ja Uudistus on käynnistynyt vuoden 2016 aikana
 2. isteriö ei enää vahvista maakuntakaavoja
 3. en
 4. 31.3.2016. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry. kiittää mahdollisuudesta antaa asiassa lausuntonsa. Yleistä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen väline kaavoituksen ohjaukseen
 5. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) ovat saaneet lainvoiman 26.11.2001 ja niiden muutokset ovat tulleet voimaan Ote 2.12.2016 § 22 Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston hyväksymästä maakuntakaavasta 2014
 6. isteriö on vahvistanut sen 31.10.2016. Kaava on vahvistunut ja tullut voimaan 22.11.2016

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kajaanin kaupunk

Video: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - PD

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa sekä maakuntien ja kuntien kaavoituksessa Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Rakennemallien yhteydessä esitettiin eri teemoihin liittyvät valtakunnalliset tavoitteet (Riihimäen seutu, tiivistyvä kaupunki, kehityskäytävät, kestävän liikku-misen kaupunki, elävä vihreä kaupunki ja asumisen kaupunki). Yleiskaava on laadittu valtakunnalliset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) ovat saaneet lainvoiman 26.11.2001 ja niiden muutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön Ote korjatusta 15.2.2016 maakuntakaavaehdotuksesta. Julkaisuvuosi 2016 www.epliitto.fi Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) linjaavat kansallisia alueiden käytön suuntaviivoja pitkällä aikajänteellä. Tavoitteiden tarkoituksena on vastata isoihin alueidenkäytön haasteisiin, joita ovat muun. 1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) astuivat voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja nii-den toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa j 10.2.2016 3 (11) 1 Johdanto . Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioo

KHO:2016:14 - Korkein hallinto-oikeu

Viheralueille kohdistuva kokonaisinvestointikustannus vuosiksi 2016-2025 on noin 3,4 miljoonaa euroa. Hankkeiden kustannukset vaihtelevat 70700 eurosta 1859 600 euroon. Arvio suunnitelmakauden metsien hoidon to-teutumisen kustannuksista on 37000 euroa. Hoitoluokkamuutoksista ei tule merkittäviä kustannusvaikutuksia suunnittelukauden aikana Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2018 on ryhmitelty seuraavasti: 1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 2. Tehokas liikennejärjestelmä 3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 2.3 Kaavoituskatsaus / Planläggningsöversikt 2016 2 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET / RIKSOMFATTANDE MÅL FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden tehtävänä on mm. varmistaa valtakunnallisesti. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin:-toimiva aluerakenne-eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu vastineet käsiteltiin 12.2.2016 maankäyttöjaostossa ja edelleen maakuntahallituksessa 18.4.2016 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat toimivaa alue- rakennetta, eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua, kulttuuri- ja luonnonpe - rintöä, virkistyskäyttöä ja luonnonvaroja sekä toimivia yhteysverkostoja ja energiahuoltoa

Video: Ymparisto > Maakuntakaavoitu

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Wikipedi

 1. nassa
 2. 19. Sikamäen tuulivoimapuisto, tuulivoimaselvitys (11.2.2016 FCG Suunnittelu ja tek-niikka Oy) 3 Tuulivoimapuiston suhde olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa MRL:n mukaista aluei-denkäytön suunnittelujärjestelmää
 3. 2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 7 2.2 Maakuntakaavatilanne 8 2.3 Yleis- ja asemakaavat sekä rantakaavat 12 2.4 Asemakaavat ja rantakaavat 16 2.5 Rakennusjärjestys 17 29.2.2016 hyväksymään Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2016
 4. kohdissa 3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä 3.3 Matkailun kehittämistavoitteet. Pohjois-Savon maakuntakaava 203
 5. isteriön raportteja 22 2016 MRL 22 § Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on: 1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansain
 6. aari 7.4.2016 Mikkeli Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website
 7. Tarkistettu 13.12.2016 Tarkistettu 14.11.2018 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia

Video: VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (hyväksytty

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio YM001:00/2016 - ym

Tässä katsauksessa esitellään Ylivieskan kaupungin kaavahankkeet ja esitellään kaavoitusohjelma vuosille 2016 - 2020. MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan 1.6.2001 ja joita o LIITE 2. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 30 LIITE 3. SANASTOA 35 Tietoa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laadinnasta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen suunnitelma, joka välittää tietoa maakuntakaavan etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistu Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) , jotka tuli huomioida kaikessa Valtioneuvosto päätti vuonna 2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista alueidenkäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Tavoitteita on tarkistettu osittain v. 2008, jolloin tavoitteena oli ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen Kaavoitusta ohjaavat ympäristöministeriön laatimat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Maakuntakaavat laatii Uudenmaan liitto. Vuonna 2016 HSL laati suunnitelman runkolinjan 510.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 - Ajantasainen

2016-01-26 LUONNOS Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä. Maakuntakaavoitusta ohjaavat maakunnan omat tavoitteet, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Keski-Pohjanmaalla maakuntakaavoitusta on tehty vaiheittain. Tällä hetkell 8 KAJAANIN KESKUSTAAJAMA 2035 TYÖOHJELMA 21.3.2016 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio, josta pitkällä aikavälillä on tarkasteltava erilaisia vaihtoehtoja. (VAT luku 4.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet . Kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), joista tätä kaavaa koskettavat seuraavat asiakokonaisuudet: Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvara

YmVL 28/2017 vp - eduskunta

 1. en
 2. valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu alu-eidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleista-voitteet ovat luonteeltaan alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia.
 3. Lähtöaineistot HLJ 2015 (Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma) https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/2015-03-03-hlj_2015-raportti.pd

Kaavoitusseminaari 2016 - SlideShar

2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteista päättää valtioneuvosto. MRL 24 §:n mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunna Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) on laadittu vuonna 2000. Tarkistetut tavoit-teet ovat astuneet voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat aluei-denkäytön kansallisen tason ohjausväline, joilla linjataan koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä Kaavoituskatsaus 2016 1 (21) 10.2.2016 Rakennamme maakunnan menestystä Pohjois-Savon liitto Y-tunnus 0827616-7 pohjois-savo.fi Sepänkatu 1, PL 247 Puhelin 017 550 1400 70101 Kuopio, Suomi kirjaamo@pohjois-savo.fi 4.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Etelä-Pohjanmaan

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa koko Korjattu maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 1.8.-2.9.2016 ja maakuntavaltuust Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa (kaavoituksessa) tulee edistää valtakun-nallisia alueidenkäyttötavoitteita. Tavoitteiden valmistelusta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tavoitteet on uudistettu vuoden 2017 lopulla ja ne ovat astuneet voimaan 1.4.2018 Tämä on Ammattiopisto Tavastian Wilma. OPISKELIJAN KIRJAUTUMINEN WILMAAN • Kirjaudu pelkällä Tavastian verkkotunnuksellasi, ei sähköpostiosoitteell nainen osayleiskaavatyö keväällä 2016. 2.2 Suunnittelutilanne 2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka on otettava kaavoituksessa huomioon. Tavoitteet on tarkistettu, ja uudistetut tavoitteet tulleet voi-maan 1.4.2018

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet environmental

Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien 199/2016

Suomessa kaavoitusta ohjaavat ympäristöministeriön laatimat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.Kaavoitusmenettely perustuu vuorovaikutukseen ja vaikutusten arviointiin. Kaavoituksessa on kolme tasoa, joista maakuntakaava on yleispiirteisin. Maakuntakaavassa suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä maakunnan alueella 1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) (jäljempänä myös 'tavoitteet') tehtävänä on osaltaan tukea ja edistää maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden saavuttamista. Keskeisimpiä näistä tavoitteista ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 Satakunnan maakuntakaava (tuli voimaan 30.11.2011) 2 Yleiskaavoitus 3 Asemakaavoitus 3 Kaavoituksen pohjakartan nykytilanne 4 6.5.2016 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä Helsingin Uutiset julkaisi 10.2.2016 uutisen, jossa Uudenmaan liiton maakuntajohtaja Ossi Savolainen ei häpeillyt Helsingin yleiskaavoittajalle taipumista. Savolainen totesi, ettei näe estettä Vartiosaaren osayleiskaavan etenemiselle, kunhan rakentaminen on paikallista. Samassa jutussa kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava kuvasi saaren puolustajia pienilukuiseksi.

populær: