Home

Bogføring aktiver passiver

Regnskabsportal.dk - Kontopla

  1. Opdeling af kontoplan. Man kan opdele kontoplanen i 3 niveauer. Der er driften, aktiver og passiver. Se nedenstående eksempel på en overordnet kontoplan
  2. Virksomhedens egenkapital beregnes ved at trække virksomhedens passiver fra dens aktiver. Virksomhedens egenkapital bruges i fundamental analyse til at bestemme virksomhedens nettoværdi og den mængde penge, som er tilbage til aktionærerne, efter hele virksomhedens gæld er blevet betalt
  3. HM Regnskab Tilpasset og økonomisk rådgivning. Vi arbejder med alle aspekter af bogføring, regnskab og skatteopgørelser. Næsten uanset hvilke udfordringer du står med, er vi klar til at hjælpe
  4. Feriepenge Læs om reglerne for indregning af feriepenge. Udgifter til feriepenge indgår som en del af institutionens samlede lønsum, og konteres på særskilte lønkonti i Statens Kontoplan
  5. 4 SummaSummarum 3 SummaSummarum 3 5 Kontotyper I Summa­Summa­rums kontopla­n findes der 4 kontotyper: Drift, Sta­tus, Sum og Tekst. Kun de to førstnævnte er konti i regnskabsmæssig forstand

Alle priser er + 25% moms. Revision. HH Revision klarer virksomhedens bogføring og andre administrative opgaver professionelt og korrekt. Det kan meget ofte betale sig, at få hjælp til bogføring udefra, så du i din virksomhed kan koncentrere dig om det du er allerbedst til En skattepligtig drev en betydelig udlejningsvirksomhed, metervareforretninger og minkfarme. Retten fandt, at den skattepligtiges regnskabsmateriale var mangelfuldt i en sådan grad, at det måtte anses for at give et misvisende billede af virksomhedens økonomiske forhold En liste af økonomiske ord / begreber med forklaringer - ordliste for brugere af økonomisystemer (ERP) / regnskabsprogrammer og andre Momsregnskab: Momsregnskab bliver en leg med vores excel regnskab.Vi giver dig en oversigt som er ens med den du skal indreportere til Skat. Du kan bare overføre talene fra regnskabsprogrammet og så kan du komme videre med at tjene penge Virksomhedsordningen i praksis Lokalgruppen Roskilde, forår 2016 Anders Lützhøft, SKAT og Thorbjørn Helmo Madsen, TimeTa

Hvad betyder ord og begreber som cash flow, due diligence, exit strategi og likviditet? Vi vil i denne samling, som vi har døbt 'Iværksætterordbogen', uddybe og forklare en række af de ord og begreber, som du ofte vil støde på, hvis du interesserer dig for eller har gang i et iværksætteri Side 3 Forord: Denne vejledning er skrevet til brugere af RegnskabsSpecialistens ydelse Bogfør selv date. Vejledningen kan fungere som tjekliste, når du skal afgøre hvor du skal bogføre en given udgift i di Er du i gang med at uddanne dig som butiksmedhjælper, indenfor kontorservice, i et kundekontaktcenter eller som eventassistent, skal du afslutte din uddannelse med en afsluttende prøve og ikke en fagprøve For at forstå hvor du er og hvor du gerne vil hen på den økonomiske skala, så definerer jeg økonomisk rigdom på 4 niveauer. Det der styrer hvilket niveau du er på, er dels tiden du kan leve af dine penge og dels hvordan du tjener pengene

Dansk glose Engelsk glose (Refunderet udbytteskat) Dividend tax refunds: A: A-contoskat for selskabe BEK nr 1295 af 14/11/2018 - Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder) - Skatteministerie Anordning nr. 1355 af 9. december 2007 om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 45 frá 6. mai 201 Bestyrelseshåndbogen 3. Registrering af moms og lønsumsafgift mv.....7 Revision Vi udfører revision for alle typer kunder som landets 4. største revisionsvirksomhed. Ud over aktie- og anpartsselskaber reviderer vi også offentlige myndigheder og institutioner, skoler, almennyttige boligforeninger, forsyningsvirksomheder og alle andre, der har tvungen eller frivillig revision af årsregnskabet

Hej. På mit arbejde er vi nogle stykker som har solceller og vi diskuterer brug af revisor i forbindelse med årsopgørelsen til Skat. De dokumenter som du beskriver er vel også relevante selvom vores virksomheder er meget simple og pt kun har et underskud Du har nu mulighed for at investere i en ejendomsfond, der har en investeringsejendom på H.C. Ørsteds Vej 63 på det mondæne Frederiksberg C - blot 400 meter fra Forum Metrostation

Hvordan beregner man en virksomheds egenkapital? - Invested

Leverancer inden for samme momspligtige person: EF-domstolen har i præmisserne 34 - 41 i dommen i sag C-210/04, FCE Bank plc, udtalt, at det følger af Domstolens praksis, at en tjenesteydelse kun kan beskattes, såfremt der mellem tjenesteyderen og modtageren består et retsforhold, der vedrører en gensidig udveksling af ydelser (jf. dom af 3.3.1994, sag C-16/93, Tolsma, Sml Oftest er aktiver genstande såsom biler, computere og maskiner. Aktiver og passiver udgør, som sagt, hver deres side af balanceopgørelsen. Størrelsen på aktiverne og passiverne skal være lige store, for så er der balance i regnskabet. Der er en fejl i regnskabet, hvis aktiver og passer ikke stemmer overens

Du skal vælge et regnskabsprogram til lave din bogføring i. Alle regnskabsprogrammerne på markedet kommer med deres eget indbyggede kontoplan og de følger i det store hele ovenstående struktur. Du skal dog tilrette kontoplanen i regnskabsprogrammet så det bliver relevant og skaber overblik for din virksomhed Aktiver: Når du bruger ordet aktiver er det virksomhedens formue. Det kan bestå af omsætningsaktiver, varelagret, kontanter, bygninger og biler mv. Det er en vigtig del af virksomheden, så det er et meget vigtigt punkt at have styr på. Passiver: Når du bruger ordet passiver, er det virksomhedens gæld. Det er alle de ting du har af.

HM Regnskab - Professionel Revisor i Brøndersle

Bogføring - Om priser, programmer og andet. Du har, når du driver enten virksomhed eller selskab, pligt til at holde styr på dine indtægter og udgifter med henblik på at lave et endeligt regnskab, når året er omme Debet og kredit angiver hver sin side af balancen og resultatopgørelsen i det dobbelte bogholderi og bruges til bogføring af virksomhedens økonomiske posteringer. For resultatopgørelsen gælder, at omkostningerne har en debetsaldo, mens omsætningen har en kreditsaldo

Debet og kredit er to begreber man hele tiden støder på, når man taler om regnskab og bogføring, ligesom man støder på ordet posteringer. Posteringer er de bevægelser der sker, når man bogfører. Hvis man fx har købt frimærker, laver man en postering, når man skriver det ind i sit regnskab Denne side indeholder en liste af diverse artikler skrevet af os. Har du et konkret spørgsmål, så skriv på kontakt@rigtigraad.dk eller på vores facebook sid

Feriepenge - modst.d

9 Introduktion til bogføring APPENDIX A Balance pr Aktiver (Debet) Passiver (Kredit) Note Kr. Note Kr. k Biler p Egenkapital l Inventar q Kassekredit (Banklån) m Varelager r Varekreditorer n Varedebitor s Andre kreditorer o Kassebeholdning Aktiver i alt Passiver i alt Fig. A.2 Balance i kontoform i DanBike Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere At bogføre vil sige at registrere virksomhedens økonomiske transaktioner, sådan at man kan holde rede på indtægter og omkostninger, beholdninger, tilgodehavender og gæld. Er du nystartet iværksætter, eller sidder du af andre grunde og skal bogføre for først Aktiver (Assets) Langfristede immaterielle anlægsaktiver (Long term intangible assets) Langfristede aktiver/anlægs aktiver (Long term investments) Kortfristede aktiver/omsætningsaktiver (Current assets) Aktiver i alt. Passiver (Liabilities) Egenkapital (Equity) Langfristede forpligtigelser/gæld (Long term debt Det er et krav ifølge FUL §15a, stk. 3 at når det indskydende selskab ikke ophører, skal de aktiver og passiver der overføres til det modtagende selskab udgøre en gren af det indskydende selskab som beskrevet i FUL §15c, stk. 2. En selvstændig gren af en virksomhed er beskrevet i FUL §15 c, stk

11200 Banklån Statuskonto } Passiver 18990 Passiver ialt Sum fra konto 11004 } 18992 Blank linie 18995 Egenkapital Tekstkonto } 19000 Egenkapital primo Statuskonto } Egenkapital 19010 Årets resultat fra driftsregnskab Driftskonto} 19015 Egenkapital ultimo Sum fra konto 19000 } 19090 Blank linie 19095 Balance aktiver og passiver Sum fra konto. Omkostninger vedrørende aktiver under opførelse for fremmed regning indregnes i takt med, at arbejdet bliver udført, når institutionen har forpligtet sig til at få opført aktivet samt omkostningerne kan afgrænses og opgøres pålideligt. Værdiansættelse af igangværende arbejder for fremmed regnin Denne hjemmeside bruger cookies På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold. Denne information deles med tredjepart Overfør årets resultat uden at bogføre eller årskørsel Hej Jeg vil gerne have, at balancen (aktiver og passiver) hele tiden stemmer. Jeg vil derfor gerne have det aktuelle årets resultat indsat under egenkapitalen (en post under egenkapitalen benævnt Indeværende resultat)

Finansielle anlægsaktiver er pengemæssige aktiver. Det kan for eksempel være forskellige typer af værdipapirer, lånetyper til dattervirksomheder og kapitalandele. Et finansielt anlægsaktiv løber som regel minimum et år. Et finansielt anlægsaktiv falder ikke nødvendigvis over tid Bogføring dækker i daglig tale over den systematiske registrering af alle virksomhedens økonomiske transaktioner. Formålet med bogføring er således, at holde styr på hvor meget virksomheden skylder, hvor meget den har til gode, og hvad virksomheden gennem dens aktiver er værd Balancen belyser hhv. virksomhedens aktiver (ejendele) og passiver (finansiering) på en bestemt dato. Aktiver og passiver vil altid være lige store for en virksomhed. Dette skyldes, at den kapital, som virksomheden har anskaffet sig, bliver brugt på den ene eller den anden måde, hvorigennem regnskabs-balancen vil stemme • Hvad er aktiver og passiver? Med Bogen om bogføring for begyndere klæder Anette Sand fra Regnskabsskolen dig godt på til at bogføre selv. Du lærer at.

Hej Annette Jeg bliver lidt forvirret over det med mellemregningskontoen. Jeg har et enkeltmandsfirma hvor der pt. er ca 15.000 kr. på mellemregningskontoen - altså firmaet skylder mig 15.000 kr. (penge jeg allerede en gang har betalt skat af) Nu har jeg så en indtægt på 1.500 kr. og trækker de penge ud via mellemregningen View Poul-Erik Bryde Hansen's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Poul-Erik Bryde has 2 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and. Vi udarbejder dit regnskab med en totaloversigt over indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Vi kan hjælpe med opstart af bogføringsproceduren, opsætning af kontoplan, moms mm. Vi hjælper dig løbende med bogføring af bilag samt afstemning og indberetning af moms. Vi laver dit lønregnskab. Vi hjælper med debitor/kreditorstyring Årsregnskabet hjælper dig med at få overblik over alle dine indtægter, udgifter, aktiver og passiver og opstiller årsregnskabet efter gældende Årsregnskabslov. Dette skaber indsigt i hvilken retning din virksomhed bevæger sig i

Få overblik over kontotyper i din kontoplan i Uniconta. Kontotyper i kontoplanen. En finanskonto skal tildeles en kontotype, der betegner hvilken art, der er tale om: indtægt, udgift, aktiv, passiv, sum, beregning etc. Indtægter og udgifter tilhører driften, mens aktiver og passiver tilhører balancen Aktiver; Passiver; I den daglige bogføring opdeles kontoplanen oftest yderligere. Det kan blandt andet gøres ved at man opdeler arts konti efter formål. Et eksempel herpå kan være lokaleomkostningerne - som er en artskonto - der opdeles i husleje, el, varme, vedligeholdelse, mm - som altså er formåls opdelte Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver - gæld = Formue eller lad os kalde det for egenkapital! 3. Dine værdier og selskabets aktiver. 4 2 Efterreguleringsoversigt Ribe Amt Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen Aktiver er, hvad et selskab bruger til at drive sin forretning, mens passiver og egenkapital er to kilder, der støtter/finansierer disse aktiver. Egenkapitalen i et børsnoteret aktieselskab er den investerede mængde i virksomheden fra starten lagt sammen med det overførte resultat, og den repræsenterer den økonomiske støtte i selskabet

  1. Umiddelbart vil man sige, at selskabet er solvent, hvis det har en positiv regnskabsmæssig egenkapital. Da selskabets aktiver og passiver i en likvidationssituation skal værdiansættes efter realisationsprincippet, vil likvidationsegenkapitalen typisk være forskellig fra den regnskabsmæssige
  2. Jeg har mødt mange iværksætter, som får et sug i maven, når snakken kommer til bogføring, bilag og momsindberetning. Det behøver dog ikke at være så slemt, som du måske går og frygter. Med en god introduktion til debet og kredit, og nogle brugbare tips til den daglige bogføring, er du godt rustet til at lave din egen bogføring
  3. o Afstemninger af aktiver og passiver - Udarbejdelse af årsregnskaber til revisor i samarbejde med kollega. - Daglig bogføring af ind/udbetalinger, såvel manuelt som automatisk

Video: Revision - Få hjælp til revision og find ekstern revision her

TAX.DK skat & afgift: Regnskabskra

Aktiver. Passiver. Der ud over kommer så en resultatopgørelse og en balance, der giver virksomheden et overblik over sine økonomiske aktiviteter. Debet og kredit. Debet og kredit i overført betydning svare til indtægt og udgift. Stort set alle kontoer i kontoplanen har en debet og kredit del. Eksempel på dobbelt bogføring På kurset får du kendskab til dobbelt bogholderi samt regnskabets opbygning. Vi starter helt fra bunden og gennemgår de grundlæggende bogføringsprincipper. Du vil gennem cases få praktisk træning i bogføring af diverse typer bilag

Passiver - gæld til fremmede og til ejere (egenkapitalen) Omkostninger - indeværende års konstaterede forbrug Indtægter - indeværende års konstaterede indtægter Aktiver og passiver udtrykker sammen en balance (aktiver minus passiver), som henregnes til et bestemt statustidspunkt Der er nye ord, systemer og regler der skal læres, og en masse spørgsmål melder sig om bilag, debet og kredit, aktiver og passiver, kassekladde, lønbogføring osv. Heldigvis behøver det ikke være så svært endda. Med Bogen om bogføring for begyndere bliver du klædt godt på til at bogføre selv

Aktiver (det som virksomheden ejer, debetsaldo konto) Passiver (kapital, der har finansieret virksomhedens aktiver, kreditsaldo konto.) Derfor vil der altid være ligevægt i aktiver og passiver, da passiverne finansiere aktiverne. Deraf kommer og dobbelt bogføring, for debitere i aktiverne, skal du krediter samme beløb i passiverne, og omvendt Apportindskud, vurderingsberetning og revisors ansvar 2 Indledning Virksomhedsejere står ofte overfor udfordringer når der skal ske ændringer i deres virksomhed

Ordliste for økonomiske ord og begreber med forklaringe

Et budget er et overslag over de udgifter og indtægter, som I forventer at have i en given periode - typisk i løbet af et regnskabsår. Vi anbefaler, at I går i gang med at udarbejde budgettet i god tid, inden I går i gang med året i jeres forening og tilpasser det til de faste aktiviteter, events, møder og lignende, som I planlægger af afholde Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet ved omdannelsen. Se VOL § 2, stk. 1, nr. 2. Der tages udgangspunkt i de regnskaber og indkomstopgørelser, der er udarbejdet for virksomheden for tidligere år, ved vurderingen af, hvilke erhvervsmæssige aktiver og passiver, der skal overdrages Bogføring af kontorartikler og småanskaffelser Hej med jer Jeg har tidligere haft dette spørgsmål oppe og vende men ingen vil rigtig svare - Så nu opretter jeg det pånyt med flere points som lokkemiddel. Jeg tror nu ikke mit spørgsmål skæver de store anstrengelser at svare på 5. Uanset artikel 32 kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at aktiver eller passiver, som opfylder betingelserne for afdækkede poster i henhold til et afdækningssystem baseret på dagsværdi, eller konstaterede bestanddele af disse aktiver og passiver ansættes til det specifikke beløb, som kræves i det pågældende system. Artikel 42b. 1

5. Uanset artikel 32 kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at aktiver eller passiver, som opfylder betingelserne for afdækkede poster i henhold til et afdækningssystem baseret på dagsværdi, eller konstaterede bestanddele af disse aktiver og passiver ansættes til det specifikke beløb, som kræves i det pågældende system. Artikel 42b. 1 View Homework Help - Øvelser i Regnskab og Bogføring from INT ECON 101 at Al-Sirat Degree College. 1 velsesopgaver i regnskab/bogfring Til kurset Produktionskonomi Institut for Ressource- o Den løbende bogføring af dine bilag danner grundlag for perioderegnskaber og årsregnskaber. Et periode regnskab udarbejdes månedlig, kvartalsvis eller halvårligt. Hvis der er lagt budgetter i virksomheden, kan et periode regnskab indeholde budgetopfølgning. Det vil sige at budgetafvigelser i forhold til faktiske regnskabstal kan vises og. Regnskabsportal.dk - Find alt indenfor regnskab. Information. Kontoplanen er en systematisk måde at opdele en virksomheds økonomiske aktiviteter på, så de bliver nemme at overskue bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1. Side 1 Aktiver og passiver udtrykker sammen en balance (aktiver minus passiver), som henregnes til et bestemt.

Video: Excel regnskabsprogram 189,- Virker også på Open Office, MA

SKAT Powerpoint master - lokalgruppen

Iværksætter - BDO's iværksætterordbo

Video: Fagprøve og den afsluttende prøve - IBC International

Bliv økonomisk fri - passivindkoms

SRF Skattefaglig Forenin

Bogføring og afstemning af relevante regnskabsposter ; Dag 4-5: Bogføring med E-conomic De sidste 2 dage af forløbet arbejdes der med regnskabssystemet E-conomic, hvor relevante funktioner for det grundlæggende bogholderi gennemgås, og kursisterne arbejder med praktisk bogføring i systemet Derfor behøver I ikke at gå andre/flere steder hen, når I har brug for hjælp til bogføring og momsangivelser eller har spørgsmål til f.eks. beskatning af løn og løngoder mv. Vores erfaring viser, at kundernes samlede udgift til økonomifunktionen falder ved at oursource Der er ingen kassekladde eller aktiver/passiver. Denne opbygning gør det mere simpelt at lave regnskab, da indtægter kan bogføres automatisk når en opkrævning fx bliver betalt, og i kan oprette bilag på jeres udgifter. I er på denne måde hurtigt i gang, og det er let at forstå

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m

Hvornår skal noget i debet, og hvornår skal det i kredit? Hvad er gyldigt som bilag, og hvordan skal de nummereres? Hvad er aktiver og passiver? Hvad er en kassekladde? Hvordan retter man, hvis man har bogført noget forkert? Hvad er en resultatopgørelse og en balance? Hvordan bogfører man løn? Bogen om bogføring for begynder 5.1 Bogføring ved start af FashionSHOE. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen de myndighed bogføring? Har de statslige skatte-myndigheder fritaget Er fritagelse delvis, og er AKTIVER PASSIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktive løbende bogføring over udgifter, indtægter, aktiver og passiver. Jeg tilbyder min assistance med disse opgaver. Opgavernes udføres efter dine behov og ønsker: • Jeg kan udføre opgaven efter foreviste bilag. • Du kan bogføre kasserapporter og overlade dem til mig til videre behandling. • Du kan stå for den samlede bogføring, o

2. I forbindelse med den daglige bogføring, registreres virksomhedens indtægter, omkostninger, aktiver og passiver løbende. Redegør for det dobbelte bogholderis princip og forklar, hvorfor virksomheden anvender dette i sin bogføring. 3 Forståelse af resultatopgørelse og balance herunder begreberne omkostninger, indtægter, aktiver og passiver. Opstilling af kontoplan, herunder sammenhæng mellem bogføring og regnskab. Systematikken i det dobbelte bogholderi. Almindelige regler for dansk moms samt bogføring heraf. Anlægsaktiver og afskrivninger. Introduktion til løn. Det er derfor et vigtigt værktøj og i henhold til årsregnskabsloven skal man i sin regnskabsaflæggelse give et så retvisende billede af de økonomiske forhold, herunder af driften samt sine aktiver og passiver

Bilagene debiteres eller krediteres for at vise, om kontoen mister penge eller får penge, mens saldobalancen viser forskellene mellem aktiver og passiver, kredit- og debet posteringerne. Hvis saldobalancen ikke stemmer, har man ikke bogført korrekt. Hvorfor hedder det bogføring Alle aktiver sælges og passiver gennemgås og søges dækket, hvorefter provenu (overskud) fra konkursen, fordeles mellem de tilmeldte kreditorer, i orden efter prioritet (f.eks. ligger løn før andet o.l.) Kurator skal også undersøge, om der måtte foreligge ulovligheder inden konkursen Introduktion til bogføring APPENDIX A Fig. A.2 Balance i kontoform i DanBike. En balance skal altid balancere, dvs. at beløbene skal være lige store i begge sider, da balancen viser to sider af den kapital, der er i virksom-heden. Sammentællingen for aktiver og passiver vises på samme linje C.C.5.2.7.1 Overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien Indhold. Dette afsnit beskriver, hvornår og hvordan overførsler af værdier og beløb omfattet af VSL § 4 b, stk. 1 (aktiver stillet til sikkerhed for privat gæld) fra virksomheden til privatøkonomien kan ske og værdiansættelsen af overførslerne, når den selvstændige har valgt beskatning efter. Bogføring. Sidder du aften efter aften og forsøger at holde styr på indtægter og udgifter? Vi holder styr på dine aktiver, passiver og sørger for at din debet og kredit balancerer. Du får en balance, og selvfølgelig en god forklaring på de mange tal

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regn-skabsåret1. januar - 31. december 2017. In my opinion the Financial Statements give a true and fair view of the Company's financial position at 31 December 2017 and of the result Modul 2 Grundlæggene bogføring. Dette modul giver nogle grundbegreber inden for bogføring. Hvad er en konto? Hvad er en kontoplan? Hvad er et bilag og en postering? Hvad er et T-ark? Hvad forstår man ved indtægter/omkostninger? Hvad forstår man ved aktiver/passiver? Hvad er debet? Hvad er kredit? Hvad er en balance (også kaldet status) Vi kommer omkring de mest grundlæggende begreber, du som virksomhedsejer skal kende til, herunder resultatopgørelse, aktiver og passiver. Du får ligeledes overblikket over dine økonomiske forpligtelser, kendskab til beskatning i hhv selskaber og personligt ejede virksomheder, samt hjælpeværktøjer til den daglige bogføring og afrapportering Løbende bogføring gør det let for dig at overskue virksomhedens aktiver og passiver. Så ved du altid præcis, hvor mange udgifter du har på en given post, og hvad du har at gøre med. Har du allerede et regnskabsprogram installeret, benytter vi det i bogføringen. Du skal med andre ord ikke ud at investere i nyt på den konto

Bogføring og årsregnskab. Et regnskab består af to dele et driftsregnskab og status. Driftsregnskabet dækker indeholder alle indtægter og udgifter i løbet af året. Status beskriver hvilke værdier (aktiver) og hvilken gæld (passiver), skolen har ved årets afslutning. I løbet af året bogføres alle indtægter og udgifter løbende Direkte indskud skal f.eks. bruges, hvis indskuddet ikke er kontant. Når du indskyder aktiver eller hæver passiver i virksomheden, skal det bogføres som salg i privatområdet og køb i virksomheden. Du kan godt bruge det samme kontonummer til salg og køb, hvis det i øvrigt stemmer overens med jeres brug af kontoplanen INDTÆGTER Budget 2014 AKTIVER UDGIFTER PASSIVER 200,00 1.000,00 Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring En balance (aktiver og passiver) fortæller ikke altid præcist, hvor meget der er investeret i virksomheden. Eksempelvis kan du have 100.000 kr. stående i børsnoterede aktier på aktiv-siden, som ikke er en investering i virksomhedens primære drift, og du kan have 50.000 kr. stående som skyldigt til dine leverandører på passiv-siden, som.

Lógasav

Seminar om § 60-fællesskaber 10.12.14 1. § 60-FÆLLESSKABER Rikke Søgaard Berth, Line Markert og Malene Graff samt Lynge Skovgaard, Deloitte 10. december 2014 2. side 2 DAGENS PROGRAM Hvad er karakteristisk for et § 60-fællesskab, og hvornår er det relevant del bogføring, anvendelse af balanceskema, indtægtsregistrering, cash-equivalent torsdag den juni 2017 08.32 del forelæser: ole christophersen litteratur: 2 Million more documents Students from all over the world have shared more than 2 million documents on StuDocu Bogføring. 1. S e m e s t e r gen nemgaas Kontolæren (Gennemgang og Analysering af de enkelte Konti). 2. Se m e s t er gennemgaas Statuslæren: 1. Praksis: op gørelse af Status for 2 à 3 større Forretninger (navnlig Aktie selskaber) med øvelser. 2. Teori: Aktiver og Passiver, deres Inddeling i forskellige Grupper og disses Betydning Vur. Som du har lært i Erhvervsøkonomi C, kan disse bilag påvirke både indtægter, omkostninger, aktiver og passiver. Det kunne fx være dagens kontante varesalg, eller en regning fra den lokale.

populær: