Home

Utilsigtet hændelse medicin

Hvad er en utilsigtet hændelse? Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed, som forvolder skade, eller kunne forvolde skade på patienten. Forværring, skade og dødsfald relateret til patientens sygdom, er ikke en utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres her En utilsigtet hændelse med medicin eller et andet sundhedsprodukt (fx et blodprodukt, væv, celler eller medicinsk udstyr) er en kendt eller ukendt hændelse eller fejl, der sker i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed eller i forbindelse med forsyning af og information om medicin Den forpligter en sundhedsperson, der bliver opmærksom på en utilsigtet hændelse i forbindelse med en patients behandling eller ophold på sygehus, til at rapportere den utilsigtede hændelse, hvilket nemmest sker via www.dpsd.dk. Pligten omfatter også hændelser i relation til medicinering. Indberetningen kræver ikke patientens samtykke Hvad er en Utilsigtet hændelse? Styrelsen for Patientsikkerhed skriver: En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: 'Det, der skete her, burde ikke være sket

Ønsker du at indberette en utilsigtet hændelse . Ønsker du at indberette bivirkninger til medicin . Ønsker du at anmelde en skade til Patienterstatningen . Ønsker du at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed Rapportér utilsigtet hændelse. 30.10.2018. Patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser. Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt. Det er vigtigt at kende til utilsigtede hændelser eller fejl i behandlingen. Sundhedsvæsenet kan lære af utilsigtede hændelser og på den måde forebygge, at andre bliver udsat for. Pro.medicin.dk er en hjemmeside og database, der indeholder information om lægemidler og behandlingsvejledninger til læger, farmaceuter og andre sundhedsprofessionelle. Al information er skrevet på fagsprog. Vil du gerne læse information om medicin og behandling, der ikke er på fagsprog, så besøg min.medicin.dk

En utilsigtet hændelse er defineret som en skadevoldende begivenhed, der er en følge af undersøgelse, behandling, pleje eller genoptræning, og som ikke er en følge af patientens underliggende sygdom. Utilsigtede hændelser dækker både kendte og ukendte komplikationer til behandling/pleje og egentlige fejl I forbindelse med en utilsigtet hændelse ved skift fra lavmolekylært heparin til rivaroxaban understreger Sundhedsstyrelsen, at behandling med antikoagulantia (AK) skal seponeres, inden patienten starter med behandling med et af de nye orale antikoagulantia (NOAC); Xarelto® (rivaroxaban), Pradaxa® (dabigatranetexilat) eller Eliquis (apixaban) Der skulle skrives en utilsigtet hændelse, og det kunne jeg ikke, for jeg var så rystet, at en kolleger måtte hjælpe mig. Klokken blev 7:00, og dermed vagtskifte så der mødte et nyt hold op, og de skulle, som altid briefes om patienter og nu også denne frygtelige situation

En utilsigtet hændelse (UTH) er en indberetning i det offentlige sundhedsvæsen, hvor der er sket en hændelse, der ikke er foregået efter forskrifterne og som potentielt kan ende med en behandlingsfejl 20.11.2001: Månedens nordiske artikkel - Artikkelen er tidligere publisert i Ugeskrift for Læger 2001; 163: 5350 - 5 Ved en utilsigtet hændelse (UH) forstås en utilsigtet begivenhed, der indebærer en risiko for eller påfører patienten en skade, der skyldes sundhedsvæsenets aktive og passive handlinger og ikke patientens underliggende sygdom En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virk‐ somhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. Bivirkninger ved medicin skal ikke rapporteres. Utilsigtede hændelser, som.

Video: Rapportér en utilsigtet hændelse som sundhedsperson

En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. Du skal rapportere utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed Hvad er en utilsigtet hændelse? En UTH er, hvis plejen eller behandlingen af en borger ikke gik som forventet. Hændelsen giver typisk en oplevelse af at: Det burde ikke være sket - Det kunne være gjort bedre eller Det her var tæt på at gå galt Vi har pligt til at rapportere de utilsigtede hændelser, vi opdager. Rapporteringspligten ligger hos den der opdager en utilsigtet hændelse, ikke nødvendigvis hos den eller de personer, der har været involveret i selve hændelsen. Alle autoriserede sundhedspersoner og personer, der handler på disses ansvar (dvs

Hændelser og ulykker med medicinsk udstyr skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Alle kan indberette en hændelse, dog har sundhedspersonale og fabrikanter samt distributører og importører af medicinsk udstyr pligt til at indberette.. Fabrikanter skal ligeledes indberette sikkerhedsrelaterede korrigerende handlinger for markedsførte produkter Husk, at du som patient og pårørende kan indberette fejl (en såkaldt Utilsigtet hændelse), du møder i Sundhedsvæsenet. På den måde kan du medvirke til at de samme fejl, så vidt muligt, ikke begås i fremtiden. Min.medicin.dk er en hjemmeside om medicin, sygdomme, undersøgelser og.

Utilsigtede hændelser med medicin - Lægemiddelstyrelse

  1. En utilsigtet hændelse er en situation, hvor noget ikke går som forventet eller hvor en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skade. Det kan for eksempel være at du får udskrevet forkert dosis medicin pga. en regnefejl, at du har fået anden patients medicin.
  2. Det kalder vi for en 'utilsigtet hændelse'. Det kan fx være, at du har været udsat for en unødvendig risiko eller skade i forbindelse med din undersøgelse eller behandling. Fx en henvisning der ikke nåede frem, forkert medicin, apparatur der gik i stykker, misforståelser eller mangel på information
  3. En utilsigtede hændelse er en begivenhed i klinikken, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Forværring eller skade relateret til patientens sygdom er ikke en utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres her. Ligeledes skal kendte komplikationer eller kendte bivirkninger af medicin heller ikke rapporteres

De afviste indrapporteringer peger på, at der er for mange læger, der er usikre på, hvad en utilsigtet hændelse er. Den uvidenhed kan betyde, at lægerne i nogle tilfælde kommer til at afvise en indrapportering, fordi de mener, at der ikke er tale om en UTH En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at 'dette må ikke ske igen'. Når du rapporterer, hjælper du sundhedsvæsnet med: at lære af hændelsen; at forebygge, at det sker igen; En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du: får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefej Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og skader - utilsigtede hændelser - når patienter behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet. En utilsigtet hændelse kan fx være når en patient får forkert medicin. Utilsigtede hændelser kan ske, når mange mennesker skal arbejde sammen om komplekse opgaver, og sikkerhed ikke [ Indrapportering af utilsigtet hændelse til brug for patienter og pårørende . Utilsigtet hændelse. Som patient eller pårørende til en patient kan man rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet Rapportér en utilsigtet hændelse på www.dpsd.dk. En utilsigtet hændelse er en fejl eller hændelse, der . opstår under sundhedsvæsnets behandling, undersøgelse, pleje eller rehabilitering involveret medicin (handelsnavn, indholdsstof, administrationsvej, styrke, ATC-kode

En utilsigtet hændelse, er en begivenhed, der er en følge af en handling, der ikke skyldes patientens sygdom, og som er skadevoldende eller ville være det, hvis den ikke var blevet afværget. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og uerkendte hændelser og fejl En utilsigtet hændelse er, hvis plejen eller behandlingen af en borger ikke gik som forventet. Hændelsen giver typisk en oplevelse af at: Det burde ikke være sket - Det kunne være gjort bedre eller Det her var tæt på at gå galt En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: 'Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling Den forpligter en sundhedsperson, der bliver opmærksom på en utilsigtet hændelse i forbindelse med en patients behandling eller ophold på sygehus, til at rapportere den utilsigtede hændelse, hvilket nemmest sker via www.dpsd.dk. Pligten omfatter også hændelser i relation til medicinering. Indberetningen kræver ikke patientens samtykke Ønsker du at indberette en utilsigtet hændelse . Ønsker du at indberette bivirkninger til medicin . Ønsker du at anmelde en skade til Patienterstatningen . Ønsker du at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed

Rapportér en utilsigtet hændelse. Som patient og pårørende kan du rapportere om utilsigtede hændelser i det præhospitale område. Dermed kan sundhedsvæsenet lære af de fejl og nærved fejl, der forekommer inden for området En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. Stk. 2 3) det er muligt efterfølgende at identificere, at indhentningen er sket til brug for analyse af en utilsigtet hændelse. Stk. 4. En patient eller dennes pårørende kan rapportere en utilsigtet hændelse til regionen eller kommunen i overensstemmelse med reglerne i stk. 2, 1. og 2. pkt. Stk. 5

Hvorfor skal du rapportere en utilsigtet hændelse? I Frederiksberg Kommune har vi stort fokus på patientsikkerhed, og det er vigtigt, at vi får kendskab til utilsigtede hændelser og fejl, så sundhedsvæsenet kan lære af dem og undgå, at andre patienter bliver udsat for det samme Men forskerne understreger, at det er komplicerede sager, hvor det kan være svært at gennemskue, at patienten har fået en uhensigtsmæssig medicinering - blandt andet fordi der er tale om ældre patienter, som får mange forskellige slags medicin. »I den her slags tilfælde kan det være svært at opdage, at der er sket en utilsigtet hændelse

Fejl i sundhedsvæsenet - indberetter du? - min

En utilsigtet hændelse er, hvis plejen eller behandlingen af en borger ikke gik som forventet. Hændelsen giver typisk en oplevelse af at: Det burde ikke være sket - Det kunne være gjort bedre eller Det her var tæt på at gå galt. En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis en borger: får forkert medicin Får noget medicin, som du ikke kan tåle; En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen: 'Det her gik ikke som forventet. Nu er en borger kommet til skade eller har været i risiko for at blive skadet. Det må ikke ske igen'. Læs mere i denne folder. Hvis du vil klag

Sundhedslovens kapitel 61 om patientsikkerhed beskriver bl.a. forhold om utilsigtede hændelser.. Utilsigtede hændelser omfatter iflg. Sundhedsloven hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom For din egen sikkerhed vil vi nu håndhæve, at den læge der har udskrevet din medicin og er ansvarlig for din behandling, skal sørge for at du har medicin. Det betyder at så længe du følges i et ambulatorie eller hos en special læge er det den behandlingsansvarlige læge der skal sørge for du har medicin frem til jeres næste møde Klinikken er specialklinik for hjerte- og kredsløbssygdomme og drives af Søren Strange, speciallæge i kardiologi og intern medicin. Klinikken beskæftiger to kardiologisk uddannede sygeplejersker og to sekretærer. Vores målsætning er at tilbyde professionel diagnostik og behandling på højeste niveau ulykker (utilsigtet hændelse) ved undersøgelse og behandling, der er primær årsag til døden; dødsfald som følge af legale interventioner og krigshandlinger; Ikke-naturlig død ekskluderer: alle tilfælde af død af naturlige årsager, herunder død pga. bivirkninger og andre komplikationer ved regelret udført undersøgelse og behandlin

Når skaden er sket ved en utilsigtet hændelse kan det være svært at håndtere situationen både i de kommunale sundhedstilbud og på sygehusene. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udarbejdet et informationsmateriale med bud på, hvordan man håndterer den svære situation. Sig undskyld - rapport fra DSP Bivirkning omtales oftest i flertal, da langt størstedelen af medicinalprodukter har flere bivirkninger. Dette gælder både for normal medicin og de naturmedicinpræparater der rent faktisk har en virkning. Enhver brug af medicin er en afvejning af præparatets gavnlige effekt mod de risici og ulemper der er ved præparatets bivirkninger Akkrediteringsstandard: Utilsigtet hændelse. Definition: En utilsigtet hændelse er en begivenhed i klinikken, der kan medføre skade på patienten. Med skade forstås utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling kan medføre øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten Husk, at du som patient og pårørende kan indberette fejl (en såkaldt Utilsigtet hændelse), du møder i Sundhedsvæsenet. På den måde kan du medvirke til at de samme fejl, så vidt muligt, ikke begås i fremtiden. Indberet her: Rapportér en utilsigtet hændelse som patient eller pårørende

En utilsigtet hændelse er en hændelse, der medfører skade eller risiko for skade. Det behøver altså ikke at gå galt - det kan også være en utilsigtet hændelse, hvis noget var lige ved at gå galt, men blev opdaget i tide. Det kan f.eks. være en utilsigtet hændelse, hvis: du får forkert dosis medicin eller får medicin, som du ikke. En utilsigtet hændelse skal forstås som en ikke-tilstræbt begivenhed, der skader en ung på Holmstrupgård, eller medfører risiko for skade (nær-hændelse) som følge af handlinger eller mangel på samme. Det betyder, at en UTH er en hændelse, som man ikke havde tænkt kunne ske eller ville ske Utilsigtet hændelse (UTH) Hvis du i din kontakt med sundhedsvæsenet har oplevet problemer eller fejl og ikke ønsker at klage, har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse. Både patienter og pårørende kan rapportere en utilsigtet hændelse. Rapporter om utilsigtede hændelser anvendes til læring og forebyggelse

utilsigtet hændelse. De utilsigtede hændelser har økonomiske konsekvenser for sundhedsvæsnet, men også for den enkelte patient. I 2017 er der på landsplan rapporteret 197.722 sager, hvilket er en stigning ift. 2016, hvor der blev rapporteret 194.441 sager. Stigningen skyldes primært flere rapporteringer fra kommunerne Små poser skal redde liv: Medicin bliver samlet ét sted. Fejlmedicinering var skyld i næsten hver fjerde utilsigtede hændelse på Hospitalsenheden Vest i 2016. Nu skal små medicinposer øge patientsikkerheden Kommer en patient til skade i forbindelse med behandling, undersøgelse eller som følge af bivirkninger ved medicin, kan der være tale om en erstatningsberettigende skade. Så når man som sundhedsperson er i gang med at indberette en hændelse, skal man - hvis der er sket en skade - overveje, om patienten kan være berettiget til erstatning UTH (Utilsigtet hændelse) En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: 'Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling Utilsigtet hændelse: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats, eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendteog ukendte hændelser og fejl

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen: 'Det her gik ikke som forventet. En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du: får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl. falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet. får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet. Slagelse Kommune modtager og behandler din indberetning, hvis den utilsigtede hændelse er sket indenfor kommunens sundhedsvirksomhed. Indberetningen om en utilsigtet hændelse er ikke en klage. Som udgangspunkt får du derfor ikke nærmere besked om, hvad kommunen vil gøre for at forebygge at det sker igen

Kampagnen består af en pjece og en plakat til venteværelserne med information om, hvordan man som patient eller pårørende rapporterer en utilsigtet hændelse. Samtidig lanceres en film til infoskærmene, der er produceret i et samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og landets fem regioner. Et redskab til forebyggels I Danmark, er Medicin-it.dk rangeret som 204.429, med et estimeret månedligt besøgsantal på < 300. Klik for at se andre data omkring dette website Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede hændelser omfatter kendte og ukendte hændelser og fejl, som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. I forbindelse med registrering af utilsigtede hændelser drøfte

populær: