Home

Griffie rechtbank van koophandel dendermonde

Welkom > Nuttige adressen Op de website www.rechtbanken-tribunaux.be kan u per rechtbank de actuele informatie vinden.. NUTTIGE ADRESSEN (Gerechtelijke en administratieve diensten in het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdelingDendermonde Openingsuren en adressen van Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Extra informatie. Publicaties en neerlegging stukken rechtspersonen en vzw's: enkel in de voormiddag van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur Ondernemingen en verenigingen die teksten moeten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel moeten hiervoor speciale formulieren gebruiken. Er zijn twee formulieren voor de verenigingen en twee voor de ondernemingen. Klik hier voor de laatste versies van de formulieren Op deze pagina vindt u de adres- en contactgegevens van alle rechtbanken. De genoemde e-mail adressen zijn slechts bestemd voor algemene doeleinden Klik hier om verder te gaa

Gerechtsgebouw Beheerstraat, 41 8500 Kortrijk De griffie van de gerechtszaken is geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. De griffie van de vennootschappen is enkel in de voormiddag geopend van 08.30 tot 12.30 uur. In de namiddag is de dienst vennootschappen van de rechtbank van koophandel gesloten De nieuwe URL voor territoriale competenties is https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be Gelieve deze nieuwe URL in je favorieten op te slaan !. Deze pagina zal verwijderd worden. De domeinnaam juridat.be zal verdwijnen Per gerechtelijk arrondissement bestaat er een rechtbank van eerste aanleg en elke rechtbank van eerste aanleg heeft een aantal afdelingen. Zo heeft Oost-Vlaanderen drie afdelingen, namelijk Gent, Dendermonde en Oudenaarde. Hieronder vindt u een kaart met de verschillende gerechtelijke arrondissementen en afdelingen van België

Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE BURGERLIJKE RECHTBANK, kamer D ZOALS KG, zetelend ZOALS IN KORT GEDING, in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1 Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn opgesteld met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid, doch zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid van Gerechtsdeurwaarderskantoor Francis Snoeck & Partners CVBA en/of de individuele gerechtsdeurwaarders-titularissen van het kantoor, kandidaten of medewerkers, zowel wat correctheid als volledigheid van. Een attest niet-faillissement moet u aanvragen bij de voor u bevoegde ondernemingsrechtbank. Zoek (het adres van) de rechtbank van koophandel die voor u bevoegd is Rechtbank van Koophandel. Noordlaan 31, 9200 Dendermonde. Griffie (financiële), tel. 052 25 96 14/16/17/76, fax 052 21 39 35; Griffie van de rollen (o.a. faillissementen) In België, Rechtbankkoophandeldendermonde.be heeft 140.219 in de rangschikking met een geschatte 2.381 bezoekers per maand. Klik om andere gegevens over deze site te bekijken

Welkom > Nuttige adressen - baliedendermonde

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent - Openingsuren

U vindt hier een overzicht van alle rechtbanken en griffies die behoren tot de Balie van Leuven. Burgerlijke griffie. Rechtbank van Koophandel. Lokaal B110: Zij-ingang, eerste verdieping Tel.: 016 21 46 4 rechtbank van eerste aanleg oost-vlaanderen afdeling dendermonde gerechtsgebouw, justitieplein, 1 9200 dendermonde rechtbank van koophandel gent afdeling dendermonde noordlaan, 31 9200 dendermonde tel : 052/25.96.70 hof van beroep (burgerlijke griffie) gerechtsgebouw, koophandelsplein. Daardoor kunnen sommige oude rekeningnummers vanaf 15 december 2013 niet meer gebruikt worden (zeker voor de rechtbank van koophandel). Alle oude rekeningnummers van de rechtbanken in Brussel zullen ten laatste op 31 december 2013 geblokkeerd zijn. Hier vindt u een overzicht van de nieuwe rekeningnummers: Arbeidsrechtban

Rechtbank van Koophandel. Dienst Akten en venootschappen tel. 056 26 96 00De griffie van de akten en venootschappen is enkel in de voormiddag open van 8.30 tot 12.30 uur. Dienst Gerechtszaken tel. 056 26 96 01De griffie van de gerechtszaken is open van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur. Vredegerecht Kanton 1. Tel. 056 26 96 58, fax 056. e-griffie (www.e-griffie.be) : deze toepassing staat open voor elke burger in het bezit van een elektronische identiteitskaart (EID). Momenteel zijn enkel neerleggingen van oprichtingsakten van rechtsvormen, die via een onderhandse akte opgericht mogen worden, mogelijk. Wijzigende akten kunnen voorlopig enkel op papier neergelegd worden

Formulieren voor de neerlegging van teksten op de griffie van

Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Er zijn 11 rechtbanken. Iedere rechtbank behandelt zaken van verschillende rechtsgebieden. Rechtbanken Home; Direct naar inhoud Direct naar zoekformulier Direct naar navigatiemenu. Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl.. De griffies van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel zijn telefonisch bereikbaar van van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur

Voor wat het openen en bewerken van de word documenten betreft kunnen er problemen zijn afhankelijk van de versie en de instellingen van uw webbrowser. In een aantal gevallen zal het word document geopend worden binnen het frame van explorer zodat U niet de volledige word- mogelijkheden heeft Welkom op de site van de FOD Justitie voor het elektronisch neerleggen van de oprichtingsakte van uw vereniging/onderneming.. Op het einde van de procedure zal u de volgende elementen via e-mail ontvangen: Het ondernemingsnummer van uw vereniging/onderneming; Het nummer van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de oprichting van uw vereniging/ondernemin Rechtbank Van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen - Afdeling Dendermonde - Sectie Familierechtbank U bent hier. Home. Rechtbank Van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen - Afdeling Dendermonde - Sectie Familierechtbank. Justitieplein. 1, 9200 Dendermonde Alle vorderingen over het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld. De rechtbank is ook bevoegd om voorlopige en dringende maatregelen te nemen. De rechtbank is bevoegd om beroepsprocedures te behandelen tegen beslissingen van vrederechters over familiale materies waaronder oa. deze over onbekwaam verklaarde personen

griffie.koophandel.gent@just.fgov.be Rechtbank van Koophandel Gent - Afdeling Oostende Canadaplein 8400 Oostende 059/55.36.40 Oostende.koophandel@just.fgov.be Rechtbank van Koophandel Gent - Afdeling Dendermonde Noordlaan 31 9200 Dendermonde 052/25.93.76 Rechtbank van Koophandel Gent - Afdeling Ieper Grote Markt 10 8900 Ieper 057/45.07.0 Rechtbank van koophandel Vaartstraat 5 3000 Leuven Tel. 016/ 21 46 40 Fax 016/ 21 46 50 Afdeling DENDERMONDE Rechtbank van koophandel Noordlaan 31 9200 Dendermonde Tel. 052/ 25 96 70. Veelal voor openbare aanbestedingen, maar ook voor andere doeleinden kan een attest van niet faling gevraagd worden. Dit attest kan u bij bekomen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waartoe uw bedrijf behoort. Het nadeel is dat u ter plaatse moet gaan, maar meestal krijgt u het attest direct mee na betaling van de griffiekosten

Is je sportclub een kleine vzw en voer je een vereenvoudigde boekhouding? Dan moet je jaarlijks een jaarrekening neerleggen. De jaarrekening bestaat uit twee documenten, bijlage B en bijlage C (zie model boekhouding kleine vzw's).. Nadat je jaarrekening goedgekeurd werd door je algemene vergadering leg je ze neer op de griffie (best binnen de 30 dagen na afloop van de algemene vergadering) Rechtbank van koophandel te Dendermonde - Handelsregister heeft als activiteit Rechtskundige Adviesbureaus,Rechtbank,... En is gevestigd in Noordlaan 31 - Dendermonde. Vredegerecht te Gent II - Griffie - Gent. Opgeëistenlaan 401/g. 9000. Gent rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde (=vroegere rechtbank van koophandel Oudenaarde) Gerechtelijk arrondissement Brussel Voor het gerechtelijk arrondissement Brussel moet rekening worden gehouden met de ontdubbeling van de rechtbanken, die de uitvoering is van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk.

Rechtbank van Eerste Aanleg (Griffie Familierechtbank) Rechtbank van Eerste Aanleg (Griffie Familierechtbank) Contact. Parklaan 25 bus 2. 3500 Hasselt . Tel. 011 37 41 65. Website: www.juridat.be. Contacteer webmaster . Is er iets mis met deze pagina 2 Rechtbanken van eerste aanleg Jaar 2015 Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van eerste aanleg (correctionele griffie) en de FOD Justitie (Stafdienst ICT en DG Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld De ondernemingsrechtbank is een rechtbank op het niveau van eerste aanleg, net als de rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank. De ondernemingsrechtbank heette voor 1 november 2018 rechtbank van koophandel, gebaseerd op het historische onderscheid tussen burgerzaken en handelszaken enerzijds en op het Wetboek van Koophandel (1807. Curator: NATHALIE VERMEERSCH, PLANTINKAAI 10/21, 2000 ANTWERPEN 1- nv@vermeerschdepaep.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 09/05/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be - Gelet op art. 13 van de logistieke dienstenovereenkomst dient de rechtbank van koophandel te Dendermonde zich territoriaal onbevoegd te verklaren en de zaak te verwijzen naar de rechtbank van koophandel te Antwerpen. - Eiseres sub 2 toont niet aan dat zij de vereiste hoedanigheid of het vereiste belang heeft om de vordering in te stellen

- In: Inventaris van de archieven van de parketten van de Procureur des Konings te Antwerpen etc., p. 213. RK Aalst 2002 A : Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Aalst. Eerste overdracht 2002 / K. Velle en K. Knaepen. - In: Inventarissen van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Aalst nl Het dossier dat aldus voor elke kandidaat op de rechtbank van koophandel wordt bijgehouden bevat naast de in § # vermelde stukken bovendien het advies van de voorzitter in handelszaken, de voorzitter van de rechtbank van koophandel en van de procureur des Konings van het arrondissement van de rechtbank van koophandel waar de aanvraag werd gedaan alsmede het advies van de stafhouder van de. Een VZW zal rechtspersoonlijkheid (de mogelijkheid om zelfstandig verplichtingen en rechten op te nemen) verwerven van het moment dat de documenten (akten zoals statuten, aanstelling van bestuurders, enz.) worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel De griffie van de rechtbank van koophandel verzamelt allerlei gegevens waardoor ondernemingen in moeilijkheden kunnen worden opgespoord. Zij hebben met name betrekking op de ondernemingen die hun wissels niet meer betalen of sinds twee kwartalen hun sociale zekerheidsbijdragen, btw of beroepsvoorheffing verschuldigd zijn

Adres en contactgegevens van alle Rechtbanken van Koophandel

werk meegebracht voor partijen, advocaten, griffie en rechtbank. - Het valt te voorzien dat een aantal zaken dat nu gefixeerd is ingevolge desinteresse van partijen en ingevolge minnelijke regelingen zal wegvallen. De kans bestaat en is groot dat de rechtbank daarvan niet of niet tijdig op de hoogte wordt gebracht Deel Bareelstraat afgesloten van maandag 20 t/m woensdag 29 mei (uitgezonderd weekend) Maandag 20 t/m vrijdag 24 mei: Rioleringswerken Rivierstraat Wonen in Lier Bouwen en verbouwen Wijken Leefomgeving Verhuizen Hinder, overlast of problemen

Zo moet de rechtbank van koophandel eerst vermeld worden en vervolgens, indien aanwezig, de afdeling onder die rechtbank. De vroegere vermelding 'RPR Mechelen' moet nu dus vervangen worden door 'RPR Antwerpen, afdeling Mechelen'. De rechtbanken van koophandel van Leuven, Nijvel en Eupen hebben wel geen diverse afdelingen meer de prejudiciële vragen betreffende de artikelen #, # en # van het Wetboek van Strafvordering, artikel # van de wet van # juni # « op de herziening van den tarief in lyfstraffelyke zaken » en de artikelen # en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Luik, door de Correctionele Rechtbank te Charleroi en door de Correctionele Rechtbank te Nijve Rechtbank van eerste aanleg. Burgerlijke griffie: 058 29 63 18 Correctionele griffie: 058 29 63 12 Griffie fax: 058 29 63 24 Jeugdrechtbank Griffie: 058 29 63 47 Jeugdrechtbank fax: 058 29 63 49 Dienst Onderzoeksrechters: 058 29 63 39 Onderzoeksafdeling fax: 058 29 63 41. Rechtbank van koophandel. Griffie: 058 29 64 39 VZW en Vennootschappen.

Welkomstwoord Stafhouder: Contact : Nuttige adressen : Welkomstwoord Stafhouder: Contact : Nuttige adresse

uiterlijk zes maanden na de afsluiting van hun boekjaar; Kleine vzw's moeten dat op de griffie van de rechtbank van koophandel doen. Grote en zeer grote vzw's bij de balanscentrale van de Nationale Bank. Zeer grote vzw's moeten hun jaarrekening overigens opmaken volgens het volledige model. Bij grote vzw's volstaat het verkorte model Op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk. Bekendmaking: neerlegging & publicatie bij de controle of uw vzw. U moet daarna de oprichtingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied van de maatschappelijke zetel van uw vennootschap Wat is de waarde van je bedrijf? Overdracht handelsfonds : registratieformaliteit: Hoe kan ik voorafbetalen als zelfstandige eenmanszaak of vennootschap?. Adressen griffie rechtbank van koophandel : Zelfstandige in hoofd- of bijberoep : Vruchtgebruik en recht van opstal :welke afschrijvngstermijn

Rechtbank van Koophandel Dendermonde - juridat

Adressen griffie rechtbank van koophandel - boekhouder

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de D ZEVENDE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1. Tel. griffie: 052/26.08.0 Indien u twijfelt of geen juridische kennis heeft, is het aangewezen voorafgaand het juiste advies in te winnen. Diegene die de website raadpleegt en de ter beschikking gestelde documenten gebruikt, gaat ermee akkoord dat het gebruik van al deze gegevens onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker valt Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief met kwijtschelding van: DE VISCH JODIE, ZOETEWEI 66, 2580 PUTTE, geboren op 25/02/1998 in LIER. Geopend op 4 juli 2018. Referentie: 20180320. Datum vonnis: 8 mei 2019 Verdere inlichtingen kunt u op de griffie krijgen. Voor adviezen kunt u zich tot een instantie voor eerstelijnsbijstand2 of een advocaat wenden. 3 Foto's: Photo Alto: People at work by Vincent Hazat rechtbank (rechtbank van eerste aanleg, van koophandel of arbeidsrechtbank) 1. Centralisatie binnen de afdelingen van de rechtbank van koophandel Gent De behandeling van de EBB‐procedures voor de rechtbank van koophandel Gent wordt gecentraliseerd bij de Voorzitter en de Hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Gent. De verzoekschriften (formulier A) moeten worden neergelegd op een afdeling van de rechtbank van.

Lijst van territoriale bevoegheide

Rechtbank eerste aanleg (met uitzondering van de familierechtbank), rechtbank van koophandel tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen 100 € van 25.000,01 € tot 250.000 € 200 € van 250.000,01€ tot 500.000 € 300 € boven 500.000 € 500 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Van Uytfange in Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen) was declared bankrupt by the court in Dendermonde on 18-03-2013. The company number is 477228419. The (main) activity of Van Uytfange is real estate activities. No reports are available yet Europees kampioen boksen Yves Ngabu (29) is door de Brugse correctionele rechtbank in beroep veroordeeld tot drie maanden rijverbod en een geldboete van 3.000 euro, waarvan de helft met uitstel.

Rechtbank van eerste aanleg Hoven en rechtbanke

Lijst van faillissementen - failliet, faling, stopzetting. Deze lijst werd samengesteld in samenwerking met specialist Graydon. Zij kunnen u helpen bij het aanleveren van B2B adressen voor het bijwerken van uw klantendatabase, of het opzetten van promotiecampagnes Een advocaten lijst met Belgische advocatenkantoren vind u aan de rechterzijde van de pagina. In elk van de Belgische gerechtelijke arrondissementen is er naast een algemene rechtbank van eerste aanleg en een rechtbank van koophandel ook een arbeidsrechtbank (ARB) De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid De formulieren worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel samen met een betalingsbewijs voor de publicatiekosten. U voegt er het best een extra set formulieren aan toe en een aan u gefrankeerde enveloppe. Op die manier krijgt u een bewijs van neerlegging voor de eigenlijke verschijning in het Belgisch Staatsblad

Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling

  1. GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT 2 3 DEC, 2014 AFDELINqenj;ïERMONDE Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
  2. Er zijn parkings aan de Bekstraat en de Marlboroughlaan (langsheen de Schelde). Merk op dat het gebouw van de Arbeidsrechtbank en het Arbeidsauditoraat, waar ook het Ministerie van Financiën en de Rechtbank van Koophandel is gevestigd, zich bevindt aan de overkant van de Schelde tegenover het Justitiepaleis. ARBEIDSHOVEN. Antwerpen Berge
  3. Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Tribunal de première instance Bruxelles Quatre Brasstraat 13 , 1000 Brussel , België */ De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel bestaat sedert 31 maart 2014, toen de voormalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ingevolge de afspraken van de laatste staatshe..
  4. Bij verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van het hof op 27 november 2008, heeft de bvba P T (hierna bvba T Jenoemd), hoger beroep ingesteld tegen een vonnis dat op 13 oktober 2008 op tegenspraak tussen partijen gewezen werd door de vierde kamer van de rechtbank van koophandel te Dendermonde
  5. .., ontslag verleend uit zijn ambt van voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel. Dit besluit heeftSleeckx S., griffier bij het vredegerecht van het kanton Brasschaat, met ingang van 30 november 2013 'sgriffier bij het vredegerecht van het kanton Izegem, Mevr.Gallé M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te.
  6. gsrechtbank of bij de curator worden niet aanvaard

Succesvol ondernemen is een zaak van goed samenwerken. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland brengt ondernemers uit alle sectoren samen en stimuleert onderlinge dialoog en interactie. Vandaag vertegenwoordigen onze 3.000 leden meer dan 68 procent van de toegevoegde waarde en zo'n 66 procent van de werkgelegenheid in de regio Als uw werknemer naar de rechtbank moet Uw werknemer komt u vertellen dat hij binnen enkele dagen voor de rechtbank moet verschijnen en dat hij die dag (of bv. enkel in de voormiddag) afwezig zal zijn op het werk Hoger beroep strafzaak Geplaatst onder #Hoger beroep - op 11/08/2015 Hoger beroep door de beklaagde. Hoger beroep in een strafzaak, tegen een vonnis van de correctionele rechtbank, wordt aangetekend ter griffie van deze rechtbank.. De termijn om hoger beroep door de beklaagde aan te tekenen bedraagt in principe 15 dagen deze pagina werd verwijderd. deze pagina werd verwijder Het is voldoende een standaarddocument af te printen, het in te vullen en u vervolgens als nieuwe gedelegeerd bestuurder kenbaar te maken op de griffie van een rechtbank van Koophandel. Een (valse) handtekening op het formulier en tien dagen later staat de oplichter als nieuwe gedelegeerd bestuurder in het Staatsblad. Controle is er nauwelijks

afdeling Dendermonde - GDW SNOEC

Alle nieuws over de gemeente Wetteren, Verslaggeving wordt verzorgd door Johan Van Bever., Bij vonnis van de Kamer van Koophandel in Dendermonde werden de CVOH Thantra, Koerierdienst, Smetledestraat 39 in Wetteren en een publiciteitsagentschap aan de Kwatrechtsteenweg 28 in Wetteren in staat van faillissement verklaard Akten van ondernemingen - Publicatie (Oprichting van een vennootschap - Neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel - Europese economische samenwerkingsverbonden) (2-1625) Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie. Vraag zonder antwoord. Bul. 2-44 p. 2241: Antwoor

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.0 or greater is installed - ofwel is het vonnis 'in eerste aanleg' uitgesproken: dan kan u hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel te Kortrijk. De zaak wordt dan opnieuw behandeld, in de mate dat het vonnis door u bekritiseerd (bestreden) wordt hoven en rechtbanken structuur rechterlijke macht hof van cassatie bevoegdheid zetel van het hof van cassatie er is slechts één hof van cassatie met zetel. Meer dan 2 miljoen documenten. Studenten van over de hele wereld hebben al meer dan 2 miljoen documenten gedeeld op StudeerSnel. Gebruik. rechtbank van koophandel te Dendermonde, vijfde kamer. Bij arrest van september 2010 wees de vakantiekamer van dit hof het verzoek van MCTB om het bestreden vonnis teniet te doen, in de mate dat het uitvoerbaar bij voorraad werd verklaard, af als ongegrond. MCTB werd bij vonnis d.d. 9 november 2011 van de rechtbank Rechtbank van Eerste Aanleg / Tribunal de Première Instance. Rue Quatre Brasstraat 13, Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest Griffie. Rechtbank van Koophandel (Kazernevest 3), Brugge, West-Vlaanderen

Praktisch: de neerlegging kan geschieden door het toesturen van de ledenlijst aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de zetel van de VZW is gelegen, met andere woorden voor de OVOS-clubs, hetzij de rechtbank van koophandel te Dendermonde (griffie VZW's, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde), de rechtbank van. Selectie van vonnissen en arresten sedert 1999 inzake illegale uitoefening van het wettelijk beschermd beroep van erkend boekhouder De rechtspraak in 2015 13 APRIL 2015 - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN - AFDELING DENDERMONDE Onwettige uitoefening na schrapping Op de laatste blz. van Lik B melden : -Recto : Naam en hoedanigheid van de instromentrende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT 2 2 SEP. 2014 AFDELING&FeQERMOrla nl Van Den Bossche en de n.v. Desbo Brandstoffen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op # maart #, heeft de Correctionele Rechtbank te Dendermonde de prejudiciële vraag gesteld « of de artikelen # en volgende, zijnde hoofdstuk # van de algemene wet van # juli # inzake douane en accijnzen, de artikelen # en # van de Grondwet schenden omdat de strafvordering en.

assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde 'dossierbeheer' assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge 'dossierbeheer' assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk 'dossierbeheer De Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland dragen bij tot de ontwikkeling en bevordering van de bilaterale handel tussen enerzijds België en Luxemburg, en anderzijds een derde land. De Kamers zijn vrijelijk ontstaan uit het privé-initiatief. Hun ontstaan en voortbestaan hebben zij te danken aan landgenoten die de Belgische (en Luxemburgse) aanwezighei Beide zetels van onze Kamer liggen in het centrum van de stad en kan u bereiken met de auto en het openbaar vervoer. OPGELET: De aanleg van de tramverbinding Noorderlijn heeft een belangrijke impact op de bereikbaarheid van ons kantoor in Antwerpen. De Leien zijn ter hoogte van het Operaplein onderbroken en er is tot eind 2018 geen doorgaand. Zoek : Gelieve één of meerdere opzoek criteria te coderen. Neerlegging van de statuten op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel in Dendermonde. 10 февруари 2010. Попълване на статутите в Регистъра на Търговския съд, Дендермонде. 22 februari 2010. Publicatie van de vzw-statuten in het Staadsblad. 22 февруари 201

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Handelsregister . Overdracht 2005 D (1887-1991) Identificatie van de toegang U kunt hier faillissementen, uitgesproken door de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, Mechelen en Turnhout, opzoeken aan de hand van onderstaande criteria. In het veld 'Naam' laat de zoekmachine spaties, hoofdletters, accenten, cijfers, leestekens en symbolen buiten beschouwing. De andere velden zijn evenmin hoofdlettergevoelig

In 2009 leverde het Voka-kantoor Dendermonde zowat 7% minder certificaten van oorsprong dan in 2008, wat beter is dan de cijfers voor Oost-Vlaanderen (-12%). Bovenstaande sociaal-economische indicatoren werden ontleend aan Graydon, de griffie van de Rechtbank van Koophandel Dendermonde, Arvastat, RVA en Voka van elk kwartaal naar de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar deze kooplieden hun woonplaats of hun zetel hebben. art. 10 WCO Bijzondere vonnissen Doorzending van bepaalde vonnissen waarbij een koopman werd veroordeeld - verstekvonnissen en vonnissen op tegenspraak tege appellante tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling St.-Niklaas, op tegenspraak gewezen door de vijfde kamer dd. 19-9-2000, oorspronkelijk aanlegster op verzet Met verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit Hof op 13/12/2000, stelt de appellante tijdig en.

populær: