Home

Sager til højesteret

Det drejer sig om sager af særlig principiel betydning, f.eks. sager, som kan have betydning for afgørelse af en række andre sager, eller om sager af særlig samfundsmæssig interesse. I straffesager kan Højesteret ikke tage stilling til skyldsspørgsmålet Spørgsmålet er nu, om kendelsen fra Højesteret betyder, at journalister fremover ikke vil få lov til at liveblogge forklaringer. Til det mener Martin Andersen, at der fortsat vil være nogle sager, hvor det vil være tilladt. Men udgangspunktet vil være, at liveblogging af forklaringer ikke vil være tilladt, fortæller han Højesteret. Der skelnes mellem straffesager og ikke-straffesager (civile sager). Det sidste er heldigvis det mest relevante for langt de fleste. Hvad gætter du på indenfor civile sager: er det 8 nye sager om året; 80 nye sager eller 800 nye sager? Svaret for 2016 er 106. Nogle faldt væk, så det blev reelt 88 sager I retsplejelovens § 134, stk. 1, er anført, at en advokat har møderet for Højesteret, når den pågældende har indgivet anmeldelse til Højesterets justitskontor vedlagt en erklæring fra Advokatrådet om, at advokaten i mindst 5 år har været i virksomhed som advokat med møderet for landsret, og en erklæring fra vedkommende landsret om, at advokaten er øvet i procedure. Derimod kan Højesteret tage stilling til, om reglerne er anvendt rigtigt eller ændre straffen. Det er kun, når en sag er principiel (for eksempel fordi den har betydning for andre sager eller har en særlig samfundsmæssig interesse), at den kan ankes fra landsretten til Højesteret

Dermed afviste Højesteret Finansiel Stabilitets påstand om at nedsætte sagsomkostningerne med hjemmel i retsplejelovens § 312, stk. 3. Højesteret fremhævede, at der ved erstatning af advokatomkostninger med et passende beløb i medfør af retsplejelovens § 316 i sager med meget store værdier skal foretages en skønsmæssig vurdering 3 instanser har domstolene i Danmark: byret, landsret og Højesteret. Alle retssager begynder som udgangspunkt i en byret. Almindelige borgere kan være med til at dømme i straffesager som domsmænd eller nævninge, afhængigt af sagens karakter Højesteret i dag Her kan du se dagens offentlige hovedforhandlinger, domsafsigelser mv. Årsberetning 2018 Her finder du bl.a. diverse statistiske oplysninger fra året 2018 Højesterets dommere Om Højesterets præsident og de sytten øvrige højesteretsdommer

Tredjeinstansbevillinger gives ikke af Højesteret selv, men af det uafhængige Procesbevillingsnævn, ud fra en vurdering af sagens principielle betydning. Fra den 1. januar 2010 vil Grønlands Landsrets afgørelser med Procesbevillingsnævnets tilladelse kunne appelleres til Højesteret, hvor de før kunne ankes til Østre Landsret. Retten. Du kan skrive til teknisk support, hvis du oplever tekniske problemer. Se aktuel driftsstatus under Driftsinfo nederst på siden. Skriv til retten via din sag, hvis du har spørgsmål til den sag, du er part i. Du kan finde din rets kontaktdata her. Se senest nyt på Domstol.dk og de væsentligste kendte fejl og mangler

Højesteret sætter punktum i dag klokken 12. Herefter kan anklagemyndigheden tage stilling til resten af de mange sager, der venter. - 1.000 unge mennesker har været sigtet et år. De afventer dagens dom, før de kan få at vide, hvad der skal ske i deres sag, siger DR's retskorrespondent, Trine Maria Ilsøe Den pensionerede læge Svend Lings har fået tilladelse til, at hans sag om medvirken til selvmord kan komme for Højesteret. Det oplyser Procesbevillingsnævnet på sin hjemmeside torsdag. I januar fandt Østre Landsret det bevist, at Lings havde medvirket til to tilfælde af selvmord og et selvmordsforsøg Landets øverste domstol skal nu tage stilling til fire prøvesager mod Uberchauffører, der i både by- og landsret blev dømt for ulovlig taxikørsel. Det oplyser Procesbevillingsnævnet, der har givet chaufførerne lov til at få deres sager for Højesteret Kommunen vil til Højesteret Begge sager omhandler p-afgifter, som er udstedt af Københavns Kommune. Og i begge tilfælde har kommunen hårdnakket nægtet at annullere afgiften, da de mener, at. Vandsektoren har nu besluttet, at de to prøvesager, som er afgjort ved Østre Landsret, skal ankes til Højesteret. Formålet med anken er at opnå skattemæssige indgangsværdier på aktiverne, som i højere grad er i overensstemmelse med de politiske intentioner, der ligger bag vandsektorloven

Højesteret bemærkede, at efter forarbejderne til udstykningslovens § 38 har bestemmelsen til formål at undgå, at de almindelige domstole bebyrdes med tvister om beliggenhed af skel, og at sikre, at sådanne sager er godt forberedt, hvis de alligevel kommer for domstolene I forlængelse af vores seneste nyhedsbrev har Danmarks Østre Landsret afsagt kendelse i fire sager om kompensation for flyforsinkelse. Landsretten bekræftede, at de fire sager - som alle vedrører tekniske fejl - skal udsættes, indtil Højesteret har afsagt dom i Primera-sagerne Højesteret afsiger domme i to principielle transport-sager Højesteret har på det seneste afsagt to principielle domme med stor betydning for transporterhvervet. Den ene var en særdeles principiel sag om virksomhedspant, den anden vedrørte en forsinkelse/manglende levering af varer til det sydlige Rusland Flere sager skal prøves ved Danmarks højeste retsinstans. Det mener en række højesteretsdommere, som ifølge Jyllands-Posten ønsker, at flere sager, der har betydning for den almindelige borger, tages op i Højesteret. Ønsket skyldes, at markant færre straffeankesager kommer for Højesteret i dag i forhold til i 1990'erne

domstol.dk - Højesteret

Statsadvokat efter dom i Højesteret: En »betydelig del« af de 1.000 sager, der venter i Operation Umbrella, vil kunne ende med fængselsstraffe. Højesteret stadfæstede fredag landsrettens dom for deling af børneporno i den første prøvesag i Operation Umbrella. Det betyder, at flere fængselsstraffe er i vente til en del af de 1.004 sigtede Højesteret har for første gang afgjort en af prøvesagerne i Umbrella-komplekset, hvor over 1.000 unge er sigtet for at have delt to videoer af børnepornografisk karakter gennem Facebook-appen Messenger. Dommen får betydning for de øvrige hundreder af sager. Er det distribution af børneporno. Vil tage p-sag til Højesteret. Københavns Kommune har ansøgt Procesbevillingsnævnet om lov til at indbringe sagerne for Højesteret. Det tager vi naturligvis til efterretning. Vi har henvendt os til Københavns Kommune og spurgt, hvordan den vil administrere lignende sager, indtil kærespørgsmålet er afklaret

Højesteret siger nej til liveblogging af vidneforklaringe

Højesteret lægger i begge sager til grund, at retten ikke har det fornødne grundlag til at fastslå hvad POLKA-værdien måtte udgøre for de 2 vandselskaber og hjemviser derfor begge sager til fornyet behandling hos SKAT Til trods for at dommen nu for tredje gang gik imod flyselskabet, så glæder Morten L. Jakobsen sig over, at der nu ligger en konkret vejledning fra Højesteret, som kan bruges til sammenligning. Det vil sige, at arbejdsgiver på opfordring fra en lønmodtager har en frist til at rette en fejl i lønmodtagerens ansættelsesbevis. Højesteret nævner i den forbindelse, at lovændringen i 2007 giver adgang til at godtgørelsens niveau kan overstige niveauet fra 1997 dommen i de tilfælde hvor der foreligger skærpende omstændigheder Genoptagelse af sager i lyset af Højesterets dom vedrørende politianmeldelse i sager om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden . Højesteret har den 4. september 2018 afsagt dom i en sag, hvor Erstatningsnævnet havde afslået en ansøgning om erstatning fra en ansat på en institution for unge Op mod halvdelen af visse sager skulle aldrig have været for Højesteret, vurderer rettens præsident, Børge Dahl. Han appellerer til justitsministeren: Giv os kun de vigtigste sager. Lad Højesteret koncentrere sig om principielle sager, siger ha

Hvor mange sager kommer til Højesteret? - Allan Ohm

 1. Højesteret har i to sager slået fast, at det ikke er en betingelse for, at der er tale om handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, at funktionsbegrænsningen skyldes en lægeligt diagnosticeret sygdom. Med henvisning til EU-retten har Højesteret nu udtalt, at det i stedet må baseres på en samlet vurdering af alle sagens omstændigheder, hvorvidt der er tale om handicap
 2. Højesteret: Valuarvurdering var fejlbehæftet. I marts faldt der dom i en af flere sager om fejlbehæftede valuarvurderinger - og afgørelsen var klar. Højesteret afgjorde, at prisen var vurderet for højt, da et par tilbage i 2008 købte en andelsbolig i den nu konkursramte andelsboligforening Duegården på Frederiksberg
 3. Nye sager fra Højesteret om ændring af arbejdssted Dato 18 maj. 2011 En arbejdsstedsændring kan udgøre en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, som en medarbejder ikke er forpligtet til at acceptere uden var­sel
 4. Heraf bliver et halvt hundrede hvert år afgjort ved landets byretter, mens 5-10 sager ankes til en af de to landsretter. Lige nu har Det Faglige Hus ingen sager liggende til afgørelse i Højesteret
 5. Selvom der har været narkodomme på op til 16 år givet inden for det seneste årti, så ser det ud til at retspraksis er noget lavere, og at der skal flere omstændigheder til for at få det helt op i den størrelse. Hvis vi kun taler om hash, så ser det ud til at retspraksis er op til 8 år: Her er to sager fra de sidste par måneder, med hhv

Sager der starter i Sø- og Handelsretten kan også i de fleste tilfælde appelleres direkte til Højesteret. Sager der starter i Byretten kan altid appelleres til Landsretten, men ønsker en af parterne efter at byretssagen har været behandlet i Landsretten at appellere til Højesteret, vil det kræve en særlig tilladelse fra. Ønsket skyldes, at markant færre straffeankesager kommer for Højesteret i dag i forhold til i 1990'erne. Hvis flere sager bliver tager op i Højesteret, vil det ifølge Karoline Normann. Landets øverste domstol skal nu tage stilling til fire prøvesager mod Uberchauffører, der i båd by- og landsret blev dømt for ulovlig taxikørsel. Det oplyser Procesbevillingsnævnet, der har givet chaufførerne lov til at få deres sager for Højesteret. Københavns Byret og senere Østre Landsret idømte de fire chauffører store bøder for ulovlig taxikørsel 2 sager ved Højesteret om handicap, 4 sager ved Ligebehandlingsnævnet, 1 sag ved Sø- og Handelsretten om rådighedsløn efter det fyldte 65. år. Sagen er anket til Østre Landsret. Nedenfor gennemgås en række udvalgte sager fra beretningsåret. Udvalgte sager Principiel sag om bonus til finansielle risikotager FA har ikke været en aktiv part i Ajos-sagen, men har ud fra samme hensyn til retssikkerheden, som Højesteret har prioriteret højt, i alle årene efter Ole Andersen-dommen rådgivet medlemsvirksomhederne til ikke at betale fratrædelsesgodtgørelse til afskedigede medarbejdere, der kunne overgå til alderspension

domstol.dk - Møderet for Højesteret

Højesteret Anklagemyndighede

 1. København. Landets øverste domstol skal nu tage stilling til fire prøvesager mod Uberchauffører, der i båd by- og landsret blev dømt for ulovlig taxikørsel. Det oplyser Procesbevillingsnævnet, der har givet chaufførerne lov til at få deres sager for Højesteret. Københavns Byret og senere.
 2. Hvis din retssag er startet i Byretten og derefter endt i Landsretten, kan du søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få sagen vurderet af en tredje instans, som vil være Højesteret. Det er kun, hvis en sag er af principiel karakter, at Højesteret behandler sageR, der er anket fra Landsretten
 3. Forsvarsadvokaten for ekskæresten, David Francis Lublin, ser også frem til at få en vurdering af stalker-sager i Højesteret. Han pointerer dog, at der i sagen fra Ringsted også er tale om mange andre lovovertrædelser, og at det derfor kan gøre det uklart, hvad stalkingen alene koster
 4. Boligejere får fri proces til at føre tre sager om markante forhøjelser af bidragssatser hele vejen til Højesteret. Det oplyser boligejernes advokat, Christian Dahlager. Vi har lige fået tilladelsen fra Civilstyrelsen

Højesteret fastslår sagsomkostninger i sager om store

 1. Højesteret er 2. instans for sager, der er startet i landsretten, hvis en af parterne ønsker at anke. Også sager, der er startet i byretten (som 1. instans) og derefter behandlet i landsretten, kan behandles af Højesteret, hvis en part opnår en såkaldt tredjeinstansbevilling ved Procesbevillingsnævnet
 2. isteriet har ved brev af 2. juli 2013 anmodet Dommerforeningen om en udtalelse over del­notat om adgangen til appel i civile sager og delnotat om sagstilgangen til Højesteret (sagsnr. 2013-4000-0056)
 3. Sager fra Sø- og Handelsretten Også når det gælder anke fra Sø- og Handelsretten, er der i år indført nye regler. Nu er der ikke læn­gere altid direkte adgang til Højesteret. I stedet må advokaten vælge, om dommen skal an­kes til lands­retten eller til Højesteret
 4. Fuld faglig tryghed helt til Højesteret. Ingen andre organisationer har et så stærkt hold af socialrådgivere til at hjælpe medlemmerne i sociale sager. Alle sager med relation til sociallovgivninger behandles næsten udelukkende af socialrådgivere, der er tilknyttet Social Team..

til, at landsretterne vil modtage færre sager, hvorfor der -med et uændret antal hovedforhandlinger -vil kunne opnås en situation, hvor der afsluttes flere sager, end der modtages, hvilket er en forudsætning for reduktion af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Udvalget har navnlig overvejet muligheden for at forhøje den gældend BerlingskeLige nu · Tre sager i Højesteret kan medføre, at ejere af andelsboliger specielt i København kan sagsøge hinanden på kryds og tværs for erstatninger op til millionstørrelsen.berlingske.dkVoldsomme udsving i andelspriser kan udløse hundredv Højesteret skal altså ikke længere bruge ressourcer på disse mange ikke principielle ankesager fra Sø- og Handelsretten, men samtidig har man bevaret muligheden for direkte anke til Højesteret i de principielle sager, der behandles i Sø- og Handelsretten, herunder navnlig de principielle ansættelsesretlige sager, der skal henvises til.

Fængselsstraf til grov stalker skærpes af Højesteret Landets øverste domstol har for første gang taget stilling til stalking i sager fra Vestjylland og Sjælland Højesteret har skærpet bøderne til de to bilimportører, Toyota Danmark A/S og K.W. Bruun Import A/S (tidligere Citroen Danmark A/S) til 190.000 kr. og 250.000 kr. for overtrædelse af markedsføringslovens oplysningskrav »Det kan godt være, at Højesteret siger, at der ikke er tale om en praksisændring, men danske virksomheder har ageret som om, at det var gældende ret i over 100 år, og jeg synes, der er behov for, at skatteministeren sender et tydeligt signal til Skat om, at det vil være uheldigt, hvis Skat tager nye sager op. 21. januar 2015. Omdiskuteret elevsag afgjort af Højesteret. Højesteret har onsdag afgjort en sag på det private arbejdsmarked om løn til gravide elever på en erhvervsuddannelse, som også har betydning for lignende kommunale sager

Video: Byret, landsret og Højesteret / Folketinget - ft

Derimod kan Højesteret tage stilling til, om reglerne er anvendt rigtigt eller ændre straffen, så den også kommer til at omfatte lørelærerlicensen. Det er kun, når en sag er principiel - eksempelvis hvis den har betydning for andre sager eller har en særlig samfundsmæssig interesse - at den kan ankes fra landsretten til Højesteret Samtidig tog Højesteret i fastsættelsen af beløbet også bestik af, hvor mange andre sager, der venter. Det er »meget usædvanligt«, at retten tager hensyn til øvrige sager, når den tager stilling til størrelsen på en erstatning, forklarer Jørn Vestergaard Langt de fleste sager starter i byretten og kan derefter ankes til landsretten og i nogle tilfælde til Højesteret. Derfor har landsretterne flest ankesager, altså sager, der er behandlet én gang i byretten. Højesteret har kun ankesager. Jo højere op i systemet, du kommer, jo mere komplicerede kan sagerne typisk også være at afgøre Ankestyrelsen har netop offentliggjort en principafgørelse, der fastlægger ny praksis efter en dom fra Højesteret. Kommunerne og Ankestyrelsen skal nu tage stilling til, om de skal genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft

Højesteret Højesteret

Højesteret hæver onsdag straffen i en sag om grov stalking fra ubetinget fængsel i ni måneder til et år og tre måneder. Flertallet af dommerne lægger blandt andet vægt på, at manden i. Højesteret fastslog desuden, at den forfatningssikrede ret til privatliv og et liv i værdighed ikke er absolutte og skal ses i sammenhæng med forfatningens paragraf 45, der siger, at enhver voksen har ret til at gifte sig med en person af det modsatte køn Højesteret har ansvar for retsudviklingen ved at skabe klarhed om, hvordan loven skal fortolkes af landets domstole. Derfor behandler Højesteret oftest principielle sager. Højesteret tager aldrig stilling til skyldsspørgsmålet i straffesager, men kun til strafudmålingen

Højesteret - Wikipedia, den frie encyklopæd

Højesteret lægger endvidere vægt på de advarsler, som banken fik fra Finanstilsynet, hvor Finanstilsynet i sommeren 2008 advarede banken om at udvise forsigtighed om, hvem banken udlånte penge til og til hvilke sektorer. Ledelsen sad i de konkrete sager denne advarsel overhørig Koncepter og indlæg til indstævnede sager, der enten er bleven forligte eller på anden måde hævede, eller hvis endelige pådømmelse ikke fremgår af det bevarede protokolmateriale 1661 172

minretssag.d

Når højesteret i disse domme når frem til at dommeren er inhabil, så er det blandt andet fordi man har lagt vægt på, at dommer Torben Kuld Hansen i Jyllands-Posten den 22. september 2012 udtalte, at Vi så en række sager komme ind sidste år, og dem forsøger vi at finde en passende afslutning på Det betyder, at kontoret er uafhængig af andres klientrelationer, og at jeg selv behandler alle sager. Dette giver den kortest mulige vej fra klient til advokat, og betyder at jeg kan give den gode personlige betjening, hvilket jeg lægger meget vægt på. På nedenstående kan du se, hvilke sager jeg hovedsageligt beskæftiger mig med

En fællesnævner i de otte sager er store udlån til ejendomssektoren, og Højesteret skal ifølge Søren Bergenser tage stilling til ledelsers forpligtelser ved kreditgivning. »Selv om sagerne er forskellige, har de et fælles korpus, og dem tager Højesteret nu stilling til I forrige nyhedsbrev omtalte vi en Højesteretsafgørelse fra 22. november 2017, hvor Højesteret tog stilling til beregningen af 120 sygedage ved deltidssygemelding. I den pågældende sag var det ikke gjort gældende, at der var tale om et handicap. I to afgørelser fra 22. november 2017 har Højesteret taget stilling to sager om handicap Højesteret stadfæstede imidlertid landsrettens kendelse i sagen og slog fast, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at det er Retslægerådet, der foretager syn og skøn i sager som denne. Højesteret bemærkede derudover, at Retslægerådet kan anmode parterne om at indhente yderligere skriftligt materiale til rådet. Sagen omhandlede adgangen til at kære en kendelse fra Østre Landsret til Højesteret uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Retssager og voldgift 30.3.2016 Digital sagsportal til civile sager Højesteret har netop afgjort en principiel sag om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt, der berører alle områder, hvor man kan tale om en løbende skade. Bech-Bruun bistod Fredericia Kommune, der var blevet sagsøgt af en mor til et barn, der uberettiget var blevet tvangsfjernet

Højesteret har efter grundig gennemgang af forløbet frikendt SAS for at udbetale nogen erstatning. I mængden af sager, som har afventet netop denne dom, er masser af forklaringer med fortolkninger, som formentlig nu vil blive godkendt Højesteret: Liveblogging skulle forbydes i røverisag Til det mener Martin Andersen, at der fortsat vil være nogle sager, hvor det vil være tilladt. Men udgangspunktet vil være, at. Fire tabte sager på stribe: Skat har fået en milliardlussing af Højesteret. Normalt vinder Skat nærmest altid i Højesteret. Det er der nu vendt op og ned på, hvilket sender et signal, vurderer en ekspert. Men skatteministeren ser ingen anledning til ændringer Fængselsstraf til grov stalker skærpes af Højesteret Landets øverste domstol tager for første gang stilling til stalking. Dom i sager fra Vestjylland og Sjælland

I 2015 er 15 af landsretternes domme truffet i sager, der er henvist, mens resten, 74 sager, er ankesager. Har landsretten afsagt dom i en 1. instans sag, der er blevet henvist fra byretten, kan landsretsdommen uden særskilt tilladelse fra Procesbevillingsnævnet ankes til Højesteret Civile sager opstår, når to parter ikke kan blive enige, og den ene part derfor anmoder om rettens hjælp til at træffe en afgørelse, som kan gennemtvinges over for den anden part. Som sagsøger skal du kunne bevise din påstand for at vinde sagen. I en civil sag kan sagsøgerens påstand gå ud på, at sagsøgte skal: betale et belø I civile sager skal anken indleveres skriftligt til landsretten. I kriminalsager skal anken indleveres mundtligt eller skriftligt til den ret, hvor 1. instans-dommen er afsagt eller til politiet. Anken skal indeholde en påstand - det resultat man mener, sagen skal have i retten. Det er en god idé at skrive en begrundelse for påstanden I de fleste sager om afskedigelser vedrørende Ligebehandlingsloven har arbejdsgiveren bevisbyrden for ikke at have afskediget i strid med loven. I denne sag lagde Ligebehandlingsnævnet til grund, at såvel afskedigelsen som beslutningen om at afskedige ikke blev taget under medarbejderens orlov men efter at medarbejderen havde genoptaget. Hvor mange sager tror du der kommer til Højesteret? Skrevet af Allan Ohms d. 1/2 - 2017. Der skelnes mellem straffesager og ikke-straffesager (civile sager). Det sidste er heldigvis det mest relevante for langt de fleste. Hvad gætter du på indenfor civile sager: er det 8 nye sager om året. Vindmøller - Værditabserstatningssager i Højesteret. Advokatfirmaet Thorninger har for de lokale mølleopstillere i Nørhede Hjortmose vindmølleprojektet ført i alt 13 sager ved domstolene, hvor 13 ud af 34 naboer til vindmølleparken ønskede mere i værditabserstatning end Taksationsmyndigheden i 2013 havde tildelt dem

populær: